Bibliotēku portāls. Jaunākie notikumi no Pūres pagasta bibliotēka- informācijas un novada izpētes centrshttp://biblioteka.lv/biblioteka.lv RSS Barotne. Jaunākie notikumi no Pūres pagasta bibliotēka- informācijas un novada izpētes centrslvwww.biblioteka.lvhttp://biblioteka.lv/img/logo.pngBibliotēku portāls. Jaunākie notikumi no Pūres pagasta bibliotēka- informācijas un novada izpētes centrshttp://biblioteka.lv/http://biblioteka.lv/Libraries/pures-pagasta-biblioteka--informacijas-un-novada-izpetes-centrs/News/ArticleItem.aspx?article=32485&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/pures-pagasta-biblioteka--informacijas-un-novada-izpetes-centrs/News/ArticleItem.aspx?article=32485&type=1Pūrei – 785 un Pūres DIS – 85<p>2015.gads Pūres pagastam ir divu vēsturisku notikumu jubilejas gads. Pirms 785 gadiem 1230.gadā pirmo reizi rakstos minēts vārds Pūre, bet pirms 85 gadiem 1930.gadā dibināta Pūres Dārzkopības izmēģinājumu stacija, kas ir pirmā &scaron;āda zinātniski pētnieciskā institūcija Baltijā. &Scaron;ajā sakarā jāpiemin arī 1920. gada 19.oktobris, kad tika pieņemts lēmums par valsts dārzniecības izveido&scaron;anu Pūres muižā, kas varētu nodarboties ar jaunu &scaron;ķirņu selekciju. Nu jau 95 gadus dārzkopība ir nesaraujami saistīta&nbsp; ar Pūres pagastu, kas lielā mērā ir ietekmējusi arī apdzīvotās vietas attīstību un arī izskatu.</p> <p><strong>Pūres pagasta bibliotēka &ndash; informācijas un novada izpētes centrs &scaron;ogad organizē dažādas aktivitātes, kas saistītas ar Pūres pagasta vēstures izpēti. 20.februārī </strong>notika tik&scaron;anās ar vēsturnieku Agri Dzeni, kur&scaron; no latīņu valodas iztulkojis 13.gadsimta dokumentus, lika mums saprast, ka &scaron;ajā laikā Pūri (pie Muļkana) apdzīvoju&scaron;i kur&scaron;i, ka noslēgtie līgumi mūsu senčiem sola pilnīgu un mūžīgu personības brīvību, ka vēl 14.gadsimtā zemnieks samērā brīvi rīkojās ar savu zemi, lopiem, mantu, saimniecību un varēja mainīt dzīvesvietu, bet 15.gadsimta sākumā vietējais iedzīvotājs zaudē gan zemi, gan brīvību un kļūst par dzimtcilvēku. Tik&scaron;anās laikā mēģinājām&nbsp; noskaidrot: kur atrodas Pūre &ndash; Zemgalē vai Kurzemē; pētījām vecās kartes, kādā valodā runāja senie pūrenieki; ko nozīmē vārds Pūre, kā arī diskutējām par grāmatu &ldquo;Kur&scaron;u ķoniņi un citi lēņa vīri Rietumlatvijā. Septiņsimt gadus ilga brīvības saglabā&scaron;anas pieredze.&rdquo;</p> <p><strong>Otrs notikums, kas Pūres vārdu 20.gadsimta 30-tajos gados padarīja populāru, ir siltumnīcu celtniecība. </strong>Pūrē pirmās Holandes tipa siltumnīcas tika uzbūvētas 1929.gadā. &Scaron;īs vienkār&scaron;ās &ldquo;blokmājas&rdquo; Latvijā bija jaunums, pēc to parauga tās tika celtas Rīgā, Jelgavā u.c. Stikla mājās tika audzēti ne tikai gurķi, tomāti,&nbsp; salāti, sīpolloki, spināti, bet arī vīnogas, citroni, žen&scaron;eņ&scaron;, rozes u.c. Tāpēc 26.martā uz satik&scaron;anos aicinājām Pūres siltumnīcu biju&scaron;os darbiniekus. Darba kolēģēm bija ko atcerēties, vienai otru papildinot, viņas dalījās atmiņās. Zeta Kir&scaron;teine siltumnīcās strādājusi no 1955.gada. Viņa rādīja fotogrāfijas, kurās redzamas kopā ar Rasmu novācot ražu Sabiles vīna kalnā (toreiz tas bija Pūres DIS pārziņā), arī Skaidrītei Muzikai 1960.gadā darbs sākās pie vīnogām, vēlāk viņas pārziņā bija dārzeņi. Laumai Zariņai&nbsp; no 1958. g. līdz 1966.g. bija uzticēti tomāti. Skaidrīte Zubova atcerējās, ka pirmo gurķu ražu novāca jau marta sākumā. Darbs bijis smags, viss jāpaveic ar rokām: jāceļ, jāstumj, jānes. &nbsp;Arī Skaidrītes Juru&scaron;as un Rasmas Kreicbergas fotogrāfijas liecina par strādā&scaron;anu siltumnīcās. Larisa Bite, pēc pasniedzējas darba Vi&scaron;ķu dārzkopības tehnikumā, no 1965.gada savas zinā&scaron;anas pielietoja praktiski. Selekcijas darbs veikts gan gurķiem, gan tomātiem, izveidotas jaunas &scaron;ķirnes. Fanija Feldmane darbu organizēja 1990-to gadu sākumā, tad &rdquo;juku laikos&rdquo; viņai piedāvāja privatizēt siltumnīcas, bet no tā atteikusies. Visas darbinieces ar pateicību atcerējās savus darba vadītājus. Tāda bija &scaron;o sieviņu ikdiena: sēt, stādīt, ravēt, ru&scaron;ināt, laistīt, novākt ražu. Mums pārējiem klāteso&scaron;ajiem bija interesanti paklausīties un saņemt padomus, it sevi&scaron;ķi tagad, kad jāsteidz padarīt agros pavasara darbus. Paldies par to! Pateicība arī Irēnai Medisonei, kura mums pastāstīja kā gatavot cukurbie&scaron;u sīrupu, un folkloras kopas &ldquo;Pūriņ&scaron;&rdquo; dalībniekiem par skanīgo priek&scaron;nesumu. Foto galerija<a href="../Galleries/ViewGallery.aspx?Id=24457" target="_self"> &scaron;eit</a></p> <p>Bibliotēka aicina arī turpmāk piedalīties cikla &ldquo;Pūrei 785&rdquo; aktivitātēs:&nbsp; 16.maijā plkst.17.00 sniegsim padomus, kur meklēt informāciju un kā veidot dzimtas koku; 26.jūnijā &ndash; Zemeņu ielas svētku ietvaros tiks rīkota Bibliotēkas diena utt.</p> <p>Uz tik&scaron;anos bibliotēkā, vadītāja Valda Dzelzkalēja</p>Mon, 30 Mar 2015 00:00:00 +0300http://biblioteka.lv/Libraries/pures-pagasta-biblioteka--informacijas-un-novada-izpetes-centrs/News/ArticleItem.aspx?article=28222&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/pures-pagasta-biblioteka--informacijas-un-novada-izpetes-centrs/News/ArticleItem.aspx?article=28222&type=1Konkursa "Eiropas Gada pašvaldība 2014" komisija Pūres bibliotēkā<p>25.augustā bibliotēkā viesojas konkursa<a href="http://www.tukums.lv/aktualas-zinas-slepts-menu/3776-Tukuma-novada-pa%C5%A1vald%C4%ABba-konkurs%C4%81-Eiropas-Gada-pa%C5%A1vald%C4%ABba-2014" target="_self"> "Eiropas Gada pa&scaron;valdība 2014"</a>&nbsp;viena no&nbsp;komisijām, kas strādā, lai kādai no 14 pa&scaron;valdībām pie&scaron;ķirtu nomināciju</p> <p><strong><span style="text-decoration: underline;">&nbsp;&bdquo;Pa&scaron;valdība izglītotam, rado&scaron;am un aktīvam iedzīvotājam&rdquo;.</span></strong></p> <p>2014.gadā arī Tukuma novada pa&scaron;valdība pieteicās &scaron;im konkursam. Pirmā vērtē&scaron;ana jau notika jūnijā un Tukums tika izvirzīts uz otrās kārtas vērtē&scaron;anu.&nbsp;</p> <p><span><span>Komisijas apmeklē Tukuma slimnīcu, kopienas centru &bdquo;Rīti" un Pūres Kopienu centru, Pūres pagasta bibliotēku, Pastariņa muzeju, Dzirciema internātpamatskolu, Tukuma sporta un atpūtas kompleksu, Jaunatnes iniciatīvu centru, Tukuma Raiņa ģimnāzijas dienesta viesnīcu. Vizīte noslēgsies Tukuma Mākslas muzejā.</span></span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span><span>Pūres pag.bibliotēkas INIC vad. Valdas Dzelzkalējas stāsts:</span></span></p> <p><strong>Pūres pagasta bibliotēka INIC &ndash; UNESCO Stāstu bibliotēka</strong>, kas veicina stāstī&scaron;anas tradīciju kā nemateriālā kultūras mantojuma nozīmīgas daļas pārmanto&scaron;anu vietējā kopienā.</p> <p>1)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span style="text-decoration: underline;">Kolhoznieku stāsti</span> - Pūres pagasta tagadējā teritorijā 1949.gadā izveidoti 8 lauksaimniecības arteļi. Tiekoties ar iedzīvotājiem &ndash; biju&scaron;ajiem kolhozniekiem, ierakstītas viņu atmiņas (video) un iegūtas vairāk kā 100 fotogrāfijas</p> <p>2)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span style="text-decoration: underline;">Zudu&scaron;o māju stāsti</span> - apmeklētas 44 biju&scaron;ās mājvietas, sarunājoties ar māju biju&scaron;ajiem iemītniekiem, izveidota kolekcija. Video stāsti pieejami arī attālināti</p> <p>3)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<span style="text-decoration: underline;">Dzimtās valodas diena</span> - sarakste ar pūreniekiem, kuri dzīvo ārzemēs. Vēstulēs tautie&scaron;i atbild uz jautājumiem: kādā valstī atrodas, kādā valodā sarunājas, vai tiek izmantota latvie&scaron;u valoda, kā saglabā, uztur latvisko identitāti?</p> <p>4)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span style="text-decoration: underline;">Satiec savu meistaru</span> - sarunas ar vietējo tradīciju zinātājiem un praktizētājiem</p> <p>5)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span style="text-decoration: underline;">Novadnieku stāsti</span> - pūrenieku atmiņas, dzimtaskoki, fotostāsti, dokumenti, faktu precizē&scaron;ana, stāstu pēcpusdienas (piem., Barikāžu stāsti, Latvijas Tautas frontei - 25), tik&scaron;anās ar biju&scaron;ajiem pūreniekiem. Izveidotas foto kolekcijas &bdquo;Toreiz un tagad&rdquo; (Pūre pirms 50 un vairāk gadiem un tagad), &bdquo;Ļaudis, sadzīves tradīcijas un godi Lamiņu sētās pirms 50 un vairāk gadiem&rdquo;</p> <p>6)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span style="text-decoration: underline;">Starppaaudžu dialogs</span> - folkloras kopu &bdquo;Pūriņ&scaron;&rdquo; un &bdquo;Pūrlāde&rdquo; dalībnieku nemateriālā kultūras mantojuma mutvārdu tradīcijas&nbsp; (pasaku, teiku, personīgās pieredzes stāstu u.c. stāstī&scaron;ana)</p> <p>7)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span style="text-decoration: underline;">Iemūžini mājvietu</span> - tiek papildināts bibliotēkas novadpētniecības krājums ar informāciju par mājvietām Pūres pagastā (arī zudu&scaron;o māju) &ndash; stāsti, foto, atmiņas, vietvārdi, atmiņas, dokumenti</p> <p><strong>Lasī&scaron;anas veicinā&scaron;ana </strong></p> <p>1)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &bdquo; Bērnu, jaunie&scaron;u un vecāku žūrija&rdquo; - lasī&scaron;anas veicinā&scaron;anas programma, kurā darbojas jau 12 gadus. Notiek grāmatu kolekcijas lasī&scaron;ana un vērtē&scaron;ana un dažādu aktivitā&scaron;u organizē&scaron;ana</p> <p>2)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &bdquo;Pirmā tik&scaron;anās ar bibliotēku&rdquo; un &bdquo;Grāmatu starts&rdquo; - lasī&scaron;anas veicinā&scaron;anas programma pirmsskolas vecuma bērniem. Bibliotēkā tiek iekārtota zona mazajiem apmeklētājiem, notiek grāmatu priek&scaron;ā lasī&scaron;ana.</p> <p><strong>Mūžizglītība</strong></p> <p>1)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; E-prasmju nedēļā galvenās tēmas ir e-prasmes nodarbinātībai un IKT karjerai. 2014.gada pavasarī - Lauksaimniecības datu centra speciāliste lopkopībā nodarbinātos iepazīstina ar elektroniskās datu ievades priek&scaron;rocībām<strong>&nbsp;</strong></p> <p>2)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; E-prasmes ikvienam iedzīvotājam &ndash; individuālas konsultācijas darbā ar internetbanku, dokumentu skenē&scaron;ana, noformē&scaron;ana, e-veidalapu aizpildī&scaron;ana un nosūtī&scaron;ana, piem., Latvenergo, Lattelecom<strong>&nbsp;</strong></p> <p>3)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &ldquo;Pieslēdzies, Latvija!&rdquo; &ndash; notiek senioru pieteik&scaron;anās "Lattelecom" sociālās atbildības iniciatīvas bezmaksas datorkursiem<strong>&nbsp;</strong></p> <p>4)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Rado&scaron;ās darbnīcas - darbu izstādes bibliotēkā. Spēles &ndash; lielformāta, galda, āra, pa&scaron;iem sava spēle par Pūri<strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>Izklaide</strong></p> <p>1)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tik&scaron;anās ar grāmatu autoriem, mūziķu koncerti, aktieriem, notiek viena aktiera izrādes (piedalās starptautisko monoizrāžu festivāla &bdquo;Zvaigzne&rdquo; dalībnieki no Izraēlas)<strong>&nbsp;</strong></p> <p>2)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Jūnija pēdējā nedēļa - Zemeņu ielas svētki (Svētku atklā&scaron;ana, Bibliotēkas diena, Bērnudārza diena, Uzņēmēju diena, Iedzīvotāju diena)<strong>&nbsp;</strong></p> <p>3)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Jau ceturto gadu jūlija pēdējā sestdienā &ndash; lamiņnieku saiets <strong>&nbsp;</strong></p> <p>4)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tiek rīkotas ekskursijas gan tūristiem, kuri iebrauc Pūrē, gan pūreniekiem. &Scaron;ogad jau 32 reizi pūrenieki dodas ceļojumā pa Baltijas valstīm<strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>Sadarbība ar intere&scaron;u grupām </strong></p> <p>1)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Nevalstiskās organizācijas: Invalīdu biedrība (sastādīti ekskursiju mar&scaron;ruti, organizēta palīdzība pārtikas un apģērba piegādei iedzīvotājiem), Sporta klubs (tiek organizēta fotoorientē&scaron;anās &bdquo;Ak, sievietes, sievietes&rdquo;, &bdquo;Pa lieldienu zaķa pēdām" u.c.),&nbsp;Biedrībai &bdquo;Dzirnas" izveidoti apraksti informatīvajām plāksnēm, kas tiek izvietotas aktīvā sporta takā.</p> <p>2)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Muzeji: &Scaron;okolādes muzejā izveidota ekspozīcija par Pūres pagasta vēsturi, sadarbība ar Tukuma muzeju&nbsp;</p> <p><strong>Informācija attālinātiem lietotājiem </strong></p> <p>1)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Sadarbībā ar pagasta iestādēm un uzņēmumiem reizi mēnesī tiek izdots izdevums &bdquo;Pūres pagasta Ziņas&rdquo;</p> <p>2)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Informācijas ievieto&scaron;ana <a href="../../../libraries/pures-pagasta-biblioteka--informacijas-un-novada-izpetes-centrs/default.aspx." target="_self">bibliotēkas portālā</a>.&nbsp;Vidēji dienā portālu apmeklē 25 cilvēki</p> <p>3)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Aktuālākā informācija tiek ievietota Tukuma Domes mājalapā &ndash; <a href="http://www.tukums.lv/pagasti/pure">www.tukums.lv</a> (www.tukums.lv/pagasti/pure) un informatīvajā izdevumā "Tukuma Laiks"</p> <p><span><span><br /></span></span></p>Mon, 25 Aug 2014 00:00:00 +0300http://biblioteka.lv/Libraries/pures-pagasta-biblioteka--informacijas-un-novada-izpetes-centrs/News/ArticleItem.aspx?article=25107&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/pures-pagasta-biblioteka--informacijas-un-novada-izpetes-centrs/News/ArticleItem.aspx?article=25107&type=1Grāmatu StartsLasām grāmatiņu - skatāmies filmiņu<p>2014.gadā&nbsp; bibliotēkā notiks grāmatu priek&scaron;ā lasī&scaron;ana. 14.janvārī grāmatu <a href="http://www.google.lv/imgres?sa=X&amp;biw=1024&amp;bih=571&amp;tbm=isch&amp;tbnid=hJwovzHwbvjyKM%3A&amp;imgrefurl=http%3A%2F%2Fgramata24.lv%2Fgramatas%2Ftavam-mazulim%2Fp%2F13224-ka-pucite-punga-iemacijas-palidzet-citiem&amp;docid=nNVDSA4yaPq4VM&amp;itg=1&amp;imgurl=http%3A%2F%2Fgramata24.lv%2Fassets%2Fimages%2F000%2F012%2F813%2Fpuuciite_original.jpg%253F1380554566&amp;w=300&amp;h=392&amp;ei=JavWUqDuK4WF4ATzmoCACQ&amp;zoom=1&amp;iact=rc&amp;dur=781&amp;page=1&amp;start=0&amp;ndsp=20&amp;ved=0CFYQrQMwAA" target="_self">"Kā pūcīte Punga iemācījās palīdzēt citiem" </a>lasīja skolotāja Sandras Gumska. Pēc pārrunām par draudzību,&nbsp;bērni turpināja skatīties filmiņu <a href="http://www.youtube.com/watch?v=Jl_jF8e4D-o&amp;list=PLE3C8F6F7664EB7F2" target="_self">"Vinnijs Pūks"</a></p>Wed, 15 Jan 2014 00:00:00 +0200http://biblioteka.lv/Libraries/pures-pagasta-biblioteka--informacijas-un-novada-izpetes-centrs/News/ArticleItem.aspx?article=24020&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/pures-pagasta-biblioteka--informacijas-un-novada-izpetes-centrs/News/ArticleItem.aspx?article=24020&type=1Dalāmies kolhoznieku stāstos Džūkstē<p>Dalāmies kolhoznieku stāstos Džūkstē</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Gadi rit, kolhozu laiki top arvien tālāki, bet savreiz gribas patīt atmiņu kamolu atpakaļ, jo kolhozu dzīve taču daudziem&nbsp; no mums ir liela mūža daļa. Arī mēs bibliotekā esam uzklausīju&scaron;i un dokumentēju&scaron;i daudzu jūsu stāstīto par kolhozu dibinā&scaron;anu un turpmākiem gadiem mūspusē. Darbojamies projektā &bdquo;Stāstu laiks bibliotēkā&rdquo;, tāpēc saņemam ielūgumu no Džūkstes Pasaku muzeja piedalīties &bdquo;Kolhozu stāstu&rdquo; pēcpusdienā, kur&scaron; &scaron;ogad notiek jau 6. reizi. &Scaron;oreiz Pūri pārstāv mūsu aktīvākās stāstu pasākumu atbalstītājas Elza Reisone, Skaidrīte Muzika, kā arī atsaucīgā un joprojām enerģiskā Zenta Pole. Viņas visas ir vidzemnieces, bet dzīves ceļi atvedu&scaron;i uz Kurzemes -Zemgales pierobežu.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Zenta ar vecākiem te ierodas bēgļu gaitās kara laikā. Ģimene 1949.gadā piedalās kolhoza &bdquo;Censonis&rdquo; dibinā&scaron;anas sapulcē un kļūst par kolhoznieci. Viņas stāsts ir par to, kā būdama kolhoza grāmatvede, ar ķēvīti jā&scaron;us devusies pēc kolhoza naudas uz Tukumu. Par bailēm nav bijis laika domāt, tikai mājās atvedot bijusi rūpe, kā to nosargāt, kur paslēpt .... Tā arī&nbsp; darba gadi aizvadīti godprātīgi strādājot sākumā mazākajos kolhozos, bet no 1979.gada pla&scaron;ajā Pūres DIS ne vieglajā lopkopības jomā. Jāatzīmē, ka Zenta ir viena no vecākajām pūreniecēm. &Scaron;eit nodzīvoti 70 gadi.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Savukārt Skaidrīte , lai ģimenei būtu vieglāka iztik&scaron;ana, tiek atsūtīta skolas gados pie onkuļa Tukumā, kur&scaron; strādā par skolotāju (viņa mācās paralēlklasē ar vēlāko dzejnieku I.Ziedoni). Pēc tam seko ceļ&scaron; uz Bulduru lauksaimniecības tehnikumu, studenti tiek sūtīti talkās un praksēs. Kaut arī vecākus nepavisam nevilina dzīve kolhozā, jaunajiem liekas- nu gan būs lustīga dzīvo&scaron;ana un strādā&scaron;ana, visiem kopā, entuziasma un sapņu netrūkst&hellip; Ātri gan tiek saprasts, ka &rdquo;kolhoznieku maizei ir bieza garoza&rdquo;. Pēc tehnikuma beig&scaron;anas patstāvīgais darbs tiek piedāvāts prakses vietā Jaunmoku pusē - &bdquo;Dimzās&rdquo; un tad jau arī dzīves ceļ&scaron; atved uz Pūri.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Elzas mammīte ļoti vēlas iestāties kolhozā, bet ģimene netiek pieņemta, jo tā ir ierakstīta &bdquo;tautas ienaidnieku&rdquo; sarakstā. Seko izsūtī&scaron;ana, un nu viņi beidzot ir kolhozā - tālajā, sve&scaron;ajā Sibīrijā. Nabadzība, bads, tiek darīts jebkur&scaron; darbs-&nbsp; mežā, laukā, kūtīs . Kad latvie&scaron;iem ir iespēja atgriezties Dzimtenē, vietējie ar asarām acīs viņus pavada un saka, ka daudz darbu&nbsp; un sadzīvei noderīga iemācīju&scaron;ies no izsūtītajiem. Sīkstums, darba tikums ir tas, ko stāstītāji tik bieži piemin.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Pēcpusdiena tiek aizvadīta atmiņās, stāstos, dziedot kolhoznieku dziesmas un cienājoties no lielā zupas katla, brīžiem asaru notrau&scaron;ot, biežāk sirsnīgi smejot. Jā, daudzveidīgi, kā pati dzīve, biju&scaron;i arī izdzīvotie kolhozlaiki.</p> <p>Bibliotekāre Mirdza Kasparova</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;<span>Foto skatīt&nbsp;</span><a href="http://www.ntz.lv/novados/tukuma-novados/dzukstes-pasaku-muzeja-laudis-stajas-kolhoza/" target="_self">www.ntz.lv</a></p>Thu, 13 Jun 2013 00:00:00 +0300http://biblioteka.lv/Libraries/pures-pagasta-biblioteka--informacijas-un-novada-izpetes-centrs/News/ArticleItem.aspx?article=20204&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/pures-pagasta-biblioteka--informacijas-un-novada-izpetes-centrs/News/ArticleItem.aspx?article=20204&type=1Grāmatām ir burvju vara - tās mūs visus gudrus dara...<p>Bibliotēkas astoņkājis Mario tre&scaron;dien 24.oktobrī aicināja PII "Zemenīte" bērnus no "Cālī&scaron;u" grupas ciemoties pie kapteiņa Johana Pasaku kuģa.</p>Wed, 24 Oct 2012 00:00:00 +0300http://biblioteka.lv/Libraries/pures-pagasta-biblioteka--informacijas-un-novada-izpetes-centrs/News/ArticleItem.aspx?article=20038&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/pures-pagasta-biblioteka--informacijas-un-novada-izpetes-centrs/News/ArticleItem.aspx?article=20038&type=1Aktieri laukosAKTIERI LAUKOS<p>Pūres bibliotēkā 11.oktobrī viesojās <a href="http://www.tvnet.lv/izklaide/skatuve/437884-tuvojas_10_starptautiskais_monoizrazu_festivals_zvaigzne" target="_self">10.Starptautiskā monoizrāžu festivāla "Zvaigzne"</a> dalībnieki.&nbsp; Tiekoties ar bērniem, aktieris Meirs Bubeks izrādē &bdquo;Leļļu dakteris&rdquo; runāja daudzās balsīs &ndash; gan slimo zvēriņu, gan &ndash; savā. Arī pieaugu&scaron;ajiem bija interesanti pavērot viņa unikālo vēderrunātāja talantu. Skatītāji iemācījās dažus sve&scaron;vārdus un lieliski jutās, kaut izrāde notika ivritā. Bet smejamies mēs vienādi, neatkarīgi kādā valodā runājam.&nbsp;</p> <p>Festivāla direktore Dzintra Klētniece pastāstīja, ka&nbsp;Meirs Bubeks 30 gadus dzīvojis Argentīnā un, mācoties aktierspēli, apguvis arī &scaron;īs neparastās spējas. Tagad viņa dzīves vieta ir Izraēla.</p>Thu, 11 Oct 2012 00:00:00 +0300http://biblioteka.lv/Libraries/pures-pagasta-biblioteka--informacijas-un-novada-izpetes-centrs/News/ArticleItem.aspx?article=18801&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/pures-pagasta-biblioteka--informacijas-un-novada-izpetes-centrs/News/ArticleItem.aspx?article=18801&type=1Pūres pagasts gadalaikos<p>&nbsp;</p> <p>Pūres pagasta bibliotēkas INIC novadpētniecības krājuma kolekcija</p> <p>&ldquo;Pūres pagasts gadalaikos 2011&rdquo;</p> <p>&nbsp;</p> <p>KURSĪ&Scaron;U BIBLIOTĒKĀ-INFORMĀCIJAS CENTRĀ</p> <p>no 2.07. līdz 31.07.2012</p> <p>&nbsp;</p> <p><em>Iepazīsti Pūres pagastu četros gadalaikos &mdash; VASARĀ, RUDENĪ, ZIEMĀ UN PAVASARĪ&mdash; notikumi, vide, cilvēki</em></p> <p><em>Kolekcija tapusi projekta &ldquo;3i &mdash; ieraugi, iekadrē, ievieto&rdquo; ietvaros</em></p> <p>&nbsp;</p> <p><a href="../../kursisu-pagasta-biblioteka--informacijas-centrs/News/ArticleItem.aspx?article=18733&amp;type=1" target="_self">Info &scaron;eit</a></p>Thu, 05 Jul 2012 00:00:00 +0300http://biblioteka.lv/Libraries/pures-pagasta-biblioteka--informacijas-un-novada-izpetes-centrs/News/ArticleItem.aspx?article=17618&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/pures-pagasta-biblioteka--informacijas-un-novada-izpetes-centrs/News/ArticleItem.aspx?article=17618&type=1Bibliotēku nedēļā no 23.aprīļa līdz 29.aprīlim<p>23.aprīlis &ndash; Vispasaules grāmatu diena</p> <p>UNESCO, cildinot grāmatas un to lasī&scaron;anu, 1996. gada 23. aprīli pasludināja par Grāmatu un autortiesību aizsardzības dienu. Pasaulē ir nostiprinājusies tradīcija 23. aprīlī - Svētā Jura vai latvie&scaron;iem Jurģu dienā - dāvināt grāmatas un rozes. Leģenda par Svēto Juri, kas pārvarēja tumsonību un māņticību, izglāba princesi no pūķa nagiem radās Katalonijā Spānijas provincē. Vietā, kur ievainotā pūķa asins skāra zemi, uzplauka sārta roze. Katru gadu aprīļa beigās visā Latvijā bibliotēkās notiek dažādas aktivitātes, tad arī pla&scaron;āk tiek informēts par bibliotēku pakalpojumiem, risinājumiem, aktualitātēm un problēmām. &Scaron;ogad Bibliotēku nedēļas vadmotīvs ir Bibliotēkas draugi, tādēļ rīkosim svētkus eso&scaron;ajiem draugiem un atbalstītājiem, kā arī centīsimies iegūt jaunus draugus, sveiksim aktīvākos lasītājus un sadarbības partnerus:</p> <p><strong>Pirmdien, 23.aprīlī</strong> <strong>&ndash; </strong>sadarbībā ar Dzirciema speciālo skolu projekta &bdquo;Pasaule t@vā bibliotēkā&rdquo; aktivitātes</p> <p><strong>Otrdien, 24.aprīlī</strong> aicināsim gan lielos, gan mazos lasītājus un grāmatu mīļotājus uz "E-pastu karu", protestējot pret to, ka valsts nav pie&scaron;ķīrusi nekādu finansējumu lasī&scaron;anas veicinā&scaron;anas programmai "Bērnu un jaunie&scaron;u žūrija". Ikviens aicināts sūtīt ziņu "Es gribu lasīt!"/ "Es gribu, lai bērniem būtu iespēja lasīt!" uz valsts iestāžu e-pastiem. <a href="http://www.lnb.lv/lv/visparigi/aktualitates/30-03-2012-uzsak-akciju-e-pastu-kars/?searchterm=e-pastu kar&scaron;" target="_self">sīkāk lasiet &scaron;eit</a></p> <p><strong>Tre&scaron;dien, 25.aprīlī pl.10.00 </strong>sadarbībā ar PII &rdquo;Zemenīte&rdquo; projekta &bdquo;Stāstu laiks bibliotēkā&rdquo; pasākums &bdquo;Pavasara ceļos satiksies stāsts&rdquo;, bet pēc tam bibliotekāri dosies pieredzes braucienā uz Lazdu bibliotēku</p> <p><strong>Ceturtdien, 26.aprīlī pl.11.00 </strong>&ndash; Jauno grāmatu diena. Prezentēsim bibliotēkas portālu.</p> <p><strong>Piektdien, 27.aprīlī</strong> bibliotēkas vadītāja piedalīsies seminārā &bdquo;<em>Mūsdienīgas sadarbības formas intere&scaron;u pārstāvniecībai</em>&rdquo;, kur aicināti arī bibliotēkas atbalstītāji</p> <p><strong>Sestdien, 28.aprīlī </strong>bibliotēka Pūrē atvērta līdz 16.00, Lamiņu bibliopunkts - līdz 15.00</p> <p><strong><span style="text-decoration: underline;">Citas bibliotēkas aktivitātes</span>:</strong></p> <p class="ListParagraphCxSpFirst">Izstādes:</p> <p class="ListParagraphCxSpMiddle">Literatūra par dārzkopību &bdquo;Ko sēsim, ko stādīsim?&rdquo;</p> <p class="ListParagraphCxSpMiddle">Rado&scaron;ie darbiņi &bdquo;Apgleznotie akmeņi&rdquo;</p> <p class="ListParagraphCxSpMiddle">&bdquo;Putni&rdquo;- no mednieku A.Volfa, V.Kalniņa un J.Rosicka kolekcijām</p> <p class="ListParagraphCxSpMiddle">&bdquo;Pūres pagasta notikumi gadalaikos. 2011&rdquo; līdz 24.aprīlim apskatāma Pūres skolā, pēc tam tā atradīsies Saldus novada Kursī&scaron;u bibliotēkā &ndash; informācijas centrā.</p> <p class="ListParagraphCxSpLast">Turpinās projekta &bdquo;3i &ndash;ieraugi, iekadrē, ievieto&rdquo; idejas realizē&scaron;ana. Aicinām iedzīvotājus dokumentēt pagasta notikumus un nosūtīt attēlus bibliotēkai <a href="mailto:biblioteka@pure.lv">biblioteka@pure.lv</a> vai <a href="mailto:valdadz@inbox.lv">valdadz@inbox.lv</a>. Attālināti materiālus var apskatīt Bilžu galerijā (Foto) - http://www.biblioteka.lv/Libraries/pures-pagasta-biblioteka--informacijas-un-novada-izpetes-centrs/fotovideo-galerijas-2012.aspx</p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p>&nbsp;</p>Thu, 19 Apr 2012 00:00:00 +0300http://biblioteka.lv/Libraries/pures-pagasta-biblioteka--informacijas-un-novada-izpetes-centrs/News/ArticleItem.aspx?article=17621&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/pures-pagasta-biblioteka--informacijas-un-novada-izpetes-centrs/News/ArticleItem.aspx?article=17621&type=1Lasām grāmatiņu, skatāmies filmiņu un darbojamies<p>Lasām grāmatiņu, skatāmies filmiņu un darbojamies</p> <p>Lai jaunāko paaudzi rosinātu lasīt un klausīties pasakas, biedrības &bdquo;Bērnibērniem&rdquo; no Saldus 13 Latvijas pilsētās organizēja rado&scaron;os pasaku vakarus. Bet no 12.- 18.martam valstī noritēja rado&scaron;ās darbības nedēļa. Tāpēc Viktorijas Andersones ierosinājumam arī pa&scaron;iem darboties piekrita bibliotekāres un 13.martā Pūres bibliotēkā pulcējās bērni, kuri apgleznoja akmeņus. Paldies Ingrīdai Grantai par padomiem un ieteikumiem. Bērnu fantāzija atspoguļojās gan krāsojot ar otiņu, gan ar flaumasteru, kaut kas neparasts sanāca, kad karstus akmeņus apzīmēja ar krītiņiem. Paldies folkloras kopai &bdquo;Pūriņ&scaron;&rdquo; un vadītājai Velgai Dekterei par dalību un gar&scaron;īgo pa&scaron;cepto kūku, jo no tās neatteicās neviens kārumnieks. Bija garda gan!</p> <p><a href="../Galleries/ViewGallery.aspx?Id=15039" target="_self">Foto skatīt &scaron;eit</a></p> <p>Reizi mēnesī skolotāja Sandra Gumska bibliotēkā lasa pasaku. Izvēlamies tēmu un meklējam literatūru, filmiņas. Grāmatiņu &bdquo;Pelēns Peksis negrib tīrīt zobus&rdquo; papildināja filmiņa &bdquo;<a href="http://www.youtube.com/watch?v=jRUi-o4yFaM" target="_self">Putniņ&scaron; Tari&rdquo;</a> un dāvaniņa (zobu pastas paraudziņ&scaron;). Februārī grāmata &bdquo;Drosmīgā Martiņa: mācies pateikt &bdquo;nē&rdquo; sve&scaron;iniekiem&rdquo; un filmiņa &bdquo;<a href="http://www.dzimba.lv/index1.php?ic1=berniem&amp;ic2=video&amp;ic3=svesinieks" target="_self">Džimbas dro&scaron;ības skoliņa</a>&rdquo; parādīja, ka nepazīstamiem nedrīkst doties līdzi, kaut viņi piedāvātu dažādus saldumus. Izdevniecības &bdquo;Liels un mazs&rdquo; un advokātu biroja &bdquo;Borenius&rdquo; dāvinājumus lasījām un skatījāmies martā. Pasaka par lupatiņiem, kas mainījās un mazgājās, tika gan izspēlēta, gan izdziedāta. <a href="http://www.lielsmazs.lv/index.php/lv/gramatas/ka_lupatini_mainijas_ka_lupatini_mazgajas/" target="_self">Kā lupatiņi mazgājās/kā lupatiņi mainījās</a>. Aprīlī par dažādiem pārvieto&scaron;anās līdzekļiem lasījām un klausījāmies kā tie rūc grāmatā &bdquo;Ma&scaron;īnas&rdquo;, spēlējām &bdquo;Transporta loto&rdquo; un skatījāmies filmiņu <a href="http://www.youtube.com/watch?v=acyVKhC7mCA&amp;feature=relmfu" target="_self">&bdquo;Traktors Toms&rdquo;. </a>Arī pa&scaron;iem vajadzēja darboties, jo lielākie bērni varēja pagatavot <a href="http://www.google.lv/imgres?q=izkr%C4%81so+auto&amp;hl=lv&amp;biw=1366&amp;bih=587&amp;gbv=2&amp;tbm=isch&amp;tbnid=-NygyZh5WVuYNM:&amp;imgrefurl=http://bernulapa.blogspot.com/2010/01/saciksu-masina.html&amp;docid=WOxao0qO_6e2ZM&amp;imgurl=http://thetoymaker.com/Toypages/46RaceCar/RaceCar.jpg&amp;w=334&amp;h=432&amp;ei=N6CVT8PPB" target="_self">sacīk&scaron;u auto</a></p> <p>http://www.google.lv/imgres?q=izkr%C4%81so+auto&amp;hl=lv&amp;biw=1366&amp;bih=587&amp;gbv=2&amp;tbm=isch&amp;tbnid=-NygyZh5WVuYNM:&amp;imgrefurl=http://bernulapa.blogspot.com/2010/01/saciksu-masina.html&amp;docid=WOxao0qO_6e2ZM&amp;imgurl=http://thetoymaker.com/Toypages/46RaceCar/RaceCar.jpg&amp;w=334&amp;h=432&amp;ei=N6CVT8PPB--Q4gSUoeXQDw&amp;zoom=1&amp;iact=rc&amp;dur=325&amp;sig=111512144421755515918&amp;page=2&amp;tbnh=126&amp;tbnw=97&amp;start=21&amp;ndsp=29&amp;ved=1t:429,r:2,s:21,i:116&amp;tx=45&amp;ty=71 , bet mazākie &ndash; <a href="http://izkraso.ucoz.lv/load/krasojamas_lapas/tehnika/sporta_automasina/4-1-0-318" target="_self">izkrāsot vieglo automa&scaron;īnu</a>.</p> <p>Aicinām vecākus bērniem lasīt priek&scaron;ā pasakas, mudiniet bērnus atrauties no televīzijas vai datora un klausīties stāstus. Pasaka palīdz izzināt pasauli un sevi. Pasaku terapija ir vissenākais terapijas veids pasaulē, jo &scaron;os brīnumstāstus gadu simtiem stāstīju&scaron;as mūsu vecmāmiņas un vecvecmāmiņas.</p> <p>Lai mums kopā izdodas, vadītāja Valda Dzelzkalēja</p> <p><a href="../Galleries/ViewGallery.aspx?Id=15038" target="_self">Foto skatīt &scaron;eit</a></p>Thu, 19 Apr 2012 00:00:00 +0300http://biblioteka.lv/Libraries/pures-pagasta-biblioteka--informacijas-un-novada-izpetes-centrs/News/ArticleItem.aspx?article=17019&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/pures-pagasta-biblioteka--informacijas-un-novada-izpetes-centrs/News/ArticleItem.aspx?article=17019&type=1pasākums bērniemBērnu un jauniešu žūrijaBērnu un jauniešu žūrijas ekskperti ekskursijā uz Talsiem<p>7.martā, kad uzzināts visas Latvijas Bērnu un jaunie&scaron;u žūrijas ekspertu izveidotais TOP lasītajām grāmatām, Pūres bibliotēka rīkoja saviem lasītājiem ekskursiju uz Talsiem. Deviņu pakalnu pilsētā&nbsp;bērnus sagaidīja Talsu bērnu bibliotēkas&nbsp;bibliotekāre un daudzu grāmatu autore Maija Laukmane. Paldies viņai par stāstījumu un iespēju iepazīties ar bibliotēku. Mazie pūrenieki Talsu muzejā klausījās putnu balsis un atbildēja uz dažādiem jautājumiem, bet Lauksaimniecības tehnikas muzejā apskatīja senos darba rīkus un traktorus, automa&scaron;īnas. Mājupceļā devās caur Sabili, kur "interesanta" saruna notika ar vairāk kā 250 lellēm.</p> <p>Fotoreportāžu par Bērnu un jaunie&scaron;u žūrijas 2011 noslēguma <a href="../Galleries/ViewGallery.aspx?Id=14973" target="_self">pasākumu - ekskursiju skatīt &scaron;eit</a></p> <p>&nbsp;</p> <p>Par&nbsp;3. martā Ķīpsalā Grāmatu svētku laikā notiku&scaron;o Lasī&scaron;anas maratona noslēgumu un <strong>Bērnu un jaunie&scaron;u žūrijas 2011 laureātiem</strong>&nbsp;<a href="http://www.diena.lv/kd/literatura/gramata-ka-atrvilciena-13935145" target="_self">lasīt &scaron;eit</a></p>Wed, 14 Mar 2012 00:00:00 +0200http://biblioteka.lv/Libraries/pures-pagasta-biblioteka--informacijas-un-novada-izpetes-centrs/News/ArticleItem.aspx?article=16543&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/pures-pagasta-biblioteka--informacijas-un-novada-izpetes-centrs/News/ArticleItem.aspx?article=16543&type=1Grāmatas priekšālasīšanaLasām grāmatiņu - skatāmies filmiņu<p>17.februārī bibliotēkā&nbsp; atkal pulcējās bērni, lai klausītos skolotājas Sandras lasīto grāmatiņu. &Scaron;oreiz tēma - mācies patiekt sve&scaron;iniekam "nē". Vispirms noklausījās A.Vāgenhofas stāstu "Drosmīgā Martiņa", bet pēc tam tika pārrunāts par dzirdēto. Lai vēlreiz izprastu, kāpēc bērni nedrīkst doties līdzi sve&scaron;iniekiem, tika skatīts video "Džimbas dro&scaron;ības skoliņa" (<a href="http://www.dzimba.lv">www.dzimba.lv</a>). Nobeigumā - animācijas filmiņa "Kabata" (<a href="http://www.pasakas.net">www.pasakas.net</a>)</p> <p>&nbsp;</p>Fri, 17 Feb 2012 00:00:00 +0200http://biblioteka.lv/Libraries/pures-pagasta-biblioteka--informacijas-un-novada-izpetes-centrs/News/ArticleItem.aspx?article=16037&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/pures-pagasta-biblioteka--informacijas-un-novada-izpetes-centrs/News/ArticleItem.aspx?article=16037&type=1Novadnieku izstādesPūres pagasta bibliotēkā izstāde "Putni"<p>No mednieku A.Volfa, V.Kalniņa, J.Rosicka putnu kolekcijas. Izstādē apskatāmi : vistu vanags, zvirbuļvanags ar melno strazdu, fazāns, rubenis, dziedātājstrazds, sloka, meža pīle, pēk&scaron;ķe. Izstādi papildina krāsainas grāmatas par &scaron;iem putniem.</p>Thu, 19 Jan 2012 00:00:00 +0200http://biblioteka.lv/Libraries/pures-pagasta-biblioteka--informacijas-un-novada-izpetes-centrs/News/ArticleItem.aspx?article=15568&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/pures-pagasta-biblioteka--informacijas-un-novada-izpetes-centrs/News/ArticleItem.aspx?article=15568&type=1Bibliotēkā novietota labdarības projekta „Mājas” informatīvā kastīte, kas aicina ikvienu Latvijas iedzīvotāju uz sirds darbu.<p>Labdarības projekta mērķis ir kopīgi un no sirds<span style="font-weight: bold;"> īstenot labus darbus un palīdzēt</span> tiem Latvijas iedzīvotājiem, kuriem palīdzība pa&scaron;laik nepiecie&scaron;ama visvairāk &ndash; trūcīgai vai grūtībās nonāku&scaron;ai ģimenei, veciem un vientuļiem ļaudīm. Tāpat labu darbu varam paveikt, atbalstot talantīgus jaunie&scaron;us, kuriem nepietiek līdzekļu savu mērķu sasnieg&scaron;anai. Sirds labu darbu novērtēs arī dzīvnieku patversmes.<br />Uzzini, kā un kam mēs visi varam palīdzēt! Lasīt v<a href="http://www.majaslegendas.lv/LV/sakums" target="_blank">airāk&hellip;</a><br /><br /></p>Thu, 15 Dec 2011 00:00:00 +0200http://biblioteka.lv/Libraries/pures-pagasta-biblioteka--informacijas-un-novada-izpetes-centrs/News/ArticleItem.aspx?article=15353&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/pures-pagasta-biblioteka--informacijas-un-novada-izpetes-centrs/News/ArticleItem.aspx?article=15353&type=1Pūres bibliotēkā viesojās ciemiņi no ASV<p>15.novembrī&nbsp;Pūres bibliotēkā INIC viesojās ciemiņi no ASV: Mortensona Centra (Ilinoisas Universitāte) direktore Barbara Forda (Barbara Ford), asociētā direktore Sūzena &Scaron;nuere (Susan Schnuer), bibliotēku komunikācijas stratēģijas, Inc. Pegija Barbere (Peggy Barber), kā arī Latvijas Valsts aģentūras KIS (Kultūras informācijas sistēmas) pārstāves &ndash; projekta koordinatores Līga Māsēna un Inga Niedra.</p> <p>&nbsp;2010.gada janvārī, kad KIS izsludināja ideju konkursu bibliotekāriem par inovatīviem pakalpojumiem bibliotēkā, 12 Latvijas publiskās bibliotēkas, t.sk. arī&nbsp;Pūres pagasta&nbsp;bibliotēka INIC, pieteica tajā savu dalību.</p> <p>No 2010.gada 10.septembra līdz 10.oktobrim Mortensona Centra (Par Mortensona centru skat. <em><a href="http://www.lnb.lv/lv/bibliotekariem/Izdevumi/pielikumi/biblioteku-pasaule/Stipras%20biblioteekas%20ir.pdf" target="_blank">Bibliotēku Pasaule Nr.50/2010</a></em>) apmācību programmas ietvaros (Ilinoisas Universitātē, ASV) Latvijas bibliotekāri piedalījās pieredzes apmaiņas braucienā uz&nbsp; ASV. Notika lekcijas, bibliotēku apmeklējumi un praktiskie darbi.&nbsp;Pūres bibliotēku pārstāvēja vadītāja Valda Dzelzkalēja<br />Rezultātā tika izstrādāti 3 projektu pieteikumi Bila un Melindas Geitsu fonda (BMGF) Globālo bibliotēku programmas Mortensona Centra starptautisko bibliotēku Apmācību programmas līderiem un inovatoriem ietvaros. Tos finansē Bila un Melindas Geitsu fonds un administrē Valsts aģentūra &bdquo;Kultūras informācijas sistēmas&rdquo;.</p> <p>&nbsp;</p>Wed, 30 Nov 2011 00:00:00 +0200http://biblioteka.lv/Libraries/pures-pagasta-biblioteka--informacijas-un-novada-izpetes-centrs/News/ArticleItem.aspx?article=15113&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/pures-pagasta-biblioteka--informacijas-un-novada-izpetes-centrs/News/ArticleItem.aspx?article=15113&type=13iPūres notikumiBibliotēkas INIC projektsFoto izstāde "Pūres notikumi gadalaikos"<p>No 15.novembra Pūres kultūras nama mazajā zālītē apskatāmi 4 foto plakāti (2m x 1,50m), kuros attēloti Pūres pagasta notikumi 2011.gadā. Tos dokumentēju&scaron;i Pūres pagasta iedzīvotāji un nosūtīju&scaron;i publicē&scaron;anai bibliotēku portālā. Tāda bijusi Pūres pagasta bibliotēkas INIC projekta "3i - ieraugi, iekadrē, ievieto" ideja. Foto plakātus <a href="../Galleries/ViewGallery.aspx?Id=13994" target="_self">skatīt &scaron;eit</a></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>Tue, 15 Nov 2011 00:00:00 +0200http://biblioteka.lv/Libraries/pures-pagasta-biblioteka--informacijas-un-novada-izpetes-centrs/News/ArticleItem.aspx?article=14981&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/pures-pagasta-biblioteka--informacijas-un-novada-izpetes-centrs/News/ArticleItem.aspx?article=14981&type=1Ziemeļvalstu nedēļa no 14.novembra<p>&Scaron;ogad Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļa notiks jau piecpadsmito reizi un tā Ziemeļu un Baltijas valstīs norisināsies laikā no&nbsp;14. līdz 20. novembrim. &Scaron;ogad izvēlēta&nbsp;tēma -&nbsp;"Humors Ziemeļos". Vairāk informācijas <a href="http://www.bibliotek.org/">www.bibliotek.org</a></p> <p>&nbsp;Pūres bibliotēkā 14.novembrī Rīta stundā&nbsp; lasīsim T.Ēgnera grāmatas "Kāpējpeļuks un citi dzīvnieki &Scaron;urumburummežā" fragmentu. Arī Pūres pamatskolā&nbsp;bērniem tiek lasīta 5.nodaļa, kurā Kāpējpeļuks pieskata vāveres ģimenes bērnus. Savukārt pusaudžus skolotāja I.Ingevica iepazīstinās ar dāņu rakstnieka Denisa Jirgensena grāmatu "Mīlestība no pirmās žagas", akcentējot 7. un 8.nodaļu.</p> <p>Lamiņu bibliopunkta apmeklētāji ieklausīsies&nbsp;somu rakstnieka Arto Pāsilinnas sarakstītās un latviski 2000.gadā izdotās grāmatas "Zaķa gads" fragmentā, tuvāk aplūkojot 3.nodaļu.</p>Mon, 07 Nov 2011 00:00:00 +0200http://biblioteka.lv/Libraries/pures-pagasta-biblioteka--informacijas-un-novada-izpetes-centrs/News/ArticleItem.aspx?article=14624&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/pures-pagasta-biblioteka--informacijas-un-novada-izpetes-centrs/News/ArticleItem.aspx?article=14624&type=1Bērnu žūrija„Bērnu žūrija” atkal strādā…<p>&nbsp;Jā, mēs jau 11.rudeni iesaistāmies Valsts kultūrkapitāla fonda un LNB Bērnu literatūras centra lasī&scaron;anas veicinā&scaron;anas programmā "Bērnu / Jaunie&scaron;u žūrija&rdquo;. Lielais lasī&scaron;anas maratons ir sācies &ndash; katram ekpertam līdz Jaunajam gadam jāizlasa un jāvērtē vismaz 5 grāmatas. &Scaron;obrīd atsaucīgākie un darbīgākie - Elīna Lomanovska, Sanija Kurina, Anna Zandere, Adrians Gūt&scaron;mits, Sonora Broka, Viktorija Andersone, Viktorija Jurča, Alīna Sta&scaron;ko, Daniela Gasparoviča, Laura un Dāvis Franskeviči, Evita Lomanovska, Andžejs Baumanis, Matīss Kore, Nikija &Scaron;ulca, Roberts Lepsis, Līga Juhnēviča, Kristīne Stalberga. Kopā ar savām skolotājām&nbsp; Evitu un Itu Pūres skolā lasa vismazākie:&nbsp; 6-gadīgo bērnu grupa un 1.klase. Bet vecāko kla&scaron;u skolēnus uz lasī&scaron;anu rosina latvie&scaron;u valodas skolotājas Laila un Inese. Sirsnīga pateicība visām skolotājām un bērnu vecākiem par pamudinājumu&nbsp; lasīt grāmatas. Bet mēs bibliotēkā&nbsp; no sirds priecāsimies, ja arī citi skolēni velēsies iesaistīties žūrijā. Piebildī&scaron;u, ka saņemtas visas 20 grāmatas, tāpēc bērni varēs izvērtēt 2011.gada kolekciju. Lai nezūd apņēmība un vēlme lasīt!</p> <p><em>Bibliotekāre Mirdza</em></p>Wed, 19 Oct 2011 00:00:00 +0300http://biblioteka.lv/Libraries/pures-pagasta-biblioteka--informacijas-un-novada-izpetes-centrs/News/ArticleItem.aspx?article=13422&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/pures-pagasta-biblioteka--informacijas-un-novada-izpetes-centrs/News/ArticleItem.aspx?article=13422&type=1LamiņiLamiņi - manējie, tavējie tie<p class="Default"><strong>22.jūlijs </strong>Lamiņu parkā Pūres pagasta bibliotēka INIC aicina uz tik&scaron;anos<strong></strong></p> <p class="Default"><strong>biju&scaron;os, eso&scaron;os lamiņniekus, viņu radus un draugus </strong></p> <p class="Default">pl. 16.30 &ndash; kopīgas zupas &bdquo;Mammelbens&rdquo; gatavo&scaron;ana un smeķē&scaron;ana</p> <p class="Default">pl. 17.30 &ndash; pa atmiņu takām uz tēva mājām &nbsp;</p> <p class="Default">pl. 19.00 &ndash; <strong><em>Ai, kaimiņ, nāburdziņ, kā mēs mīļi dzīvojam </em></strong></p> <p class="Default">dzied, dejo, spēlē un tejāteri zem atklātas debess rāda lieli un mazi pa&scaron;darbnieki</p> <p class="Default">pl. 21.00 &ndash; <strong>Lustīg&rsquo; zaļumball&rsquo; </strong>kopā ar Dairi un Ēriku</p> <p class="Default">Pasākuma laikā jautras sportiskas aktivitātes bērniem un pieaugu&scaron;ajiem<strong><em> </em></strong></p> <p>Jaukai pasēdē&scaron;anai vēlams līdzi &nbsp;kārumgroziņ&scaron;</p>Sat, 02 Jul 2011 00:00:00 +0300http://biblioteka.lv/Libraries/pures-pagasta-biblioteka--informacijas-un-novada-izpetes-centrs/News/ArticleItem.aspx?article=12844&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/pures-pagasta-biblioteka--informacijas-un-novada-izpetes-centrs/News/ArticleItem.aspx?article=12844&type=1FotoizstādePūres bibliotēkā fotoizstāde „Zaļš gar acīm”<p>&Scaron;ī ir Dabas aizsardzības pārvaldes Pierīgas reģionālās administrācijas veidota foto izstāde par Ķemeru nacionālā parka dabas vērtībām. Izstādē aplūkojami gan administrācijas darbinieku, gan pasaulē pazīstamu dabas fotogrāfu darbi. 2002. gadā Ķemeru nacionālā parka teritorijā norisinājās vairāku Eiropas valstu dabas fotogrāfu plenērs &bdquo;Fotogrāfi Latvijai&rdquo;, kura mērķis bija popularizēt tolaik mazpazīstamās Latvijas dabas vērtības Eiropā. Plenēru organizēja skotu dabas fotogrāfs Nials Benvī (Niall Benvie). Viņa un vēl dažu citu plenēra dalībnieku 30 fotogrāfijas aplūkojamas arī &scaron;ajā izstādē. Aicinām ikvienu interesentu un dabas mīļotāju aplūkot &scaron;o izstādi, lai atkal un atkal pārliecinātos par to, cik skaista ir mūsu Latvijas daba.</p> <p>Ilze Vanaga <br />Dabas aizsardzības pārvaldes <br />Pierīgas reģionālā administrācija</p> <p>&nbsp;</p>Thu, 12 May 2011 00:00:00 +0300http://biblioteka.lv/Libraries/pures-pagasta-biblioteka--informacijas-un-novada-izpetes-centrs/News/ArticleItem.aspx?article=12701&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/pures-pagasta-biblioteka--informacijas-un-novada-izpetes-centrs/News/ArticleItem.aspx?article=12701&type=1PasākumiCeļojošā izstāde „UNESCO programma „Pasaules atmiņa”" Pūres bibliotēkā INIC no 26.-30 aprīlim<p>&Scaron;is gads UNESCO Latvijas Nacionālajai komisijai ir īpa&scaron;s ar to, ka aprit 20 gadi, kop&scaron; Latvija pievienojusies Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijai (UNESCO), lai īstenotu kopīgus mērķus, kuru pamatā ir pārliecība, ka, veicinot nāciju sadarbību caur izglītību, zinātni, kultūru, informācijas apmaiņu un pieejamību, ir iespējams nodro&scaron;ināt ilgtspējīgu attīstību pasaulē un veicināt ikviena pasaules iedzīvotāja dzīves kvalitāti.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Izstādes <em>&bdquo;UNESCO programma &bdquo;Pasaules atmiņa&rdquo;&rdquo;</em> apraksts</strong></p> <p>2011. gada 15.aprīlī, ar svinīgu atklā&scaron;anu Talsu Valsts ģimnāzijā, savu ceļojumu uzsāka izstāde <em>&bdquo;UNESCO programma &bdquo;Pasaules atmiņa&rdquo;&rdquo;</em>. Tās mērķis ir iepazīstināt sabiedrību ar UNESCO programmu &bdquo;Pasaules atmiņa&rdquo;, tās starptautisko reģistru un Latvijas nacionālo reģistru, kā arī atzīmēt 20. gadadienu kop&scaron; Latvijas pievieno&scaron;anās UNESCO.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Izstādes materiālu apraksts</strong></p> <p>Izstāde sastāv no astoņiem laminētiem krāsainiem A0 formāta plakātiem ar informāciju latvie&scaron;u valodā un ir viegli pārvietojama, jo visi uzskates materiāli ir kompakti sarullēti un ievietoti divos plastmasas futlāros, kas nav smagi un neprasa īpa&scaron;u transportu to pārvieto&scaron;anai. Izstādes materiālu izvieto&scaron;anai nav nepiecie&scaron;ami stendi, plakātus ir iespējams piestiprināt ar piespraudēm vai divpusējo līmlenti jebkurā izstādei atbilsto&scaron;ā vietā.</p> <p>Izstādes plan&scaron;etes vēlams izvietot &scaron;ādā secībā:</p> <ol> <li>Latvija UNESCO un UNESCO Latvijā &ndash; 20 gadi;</li> <li>UNESCO programma &bdquo;Pasaules atmiņa&rdquo; Latvijā &ndash; starptautiskais un nacionālais reģistrs;</li> <li>Baltijas Ceļ&scaron; &ndash; cilvēku ķēde trīs valstu vienotiem centieniem pēc brīvības;</li> <li>Dainu skapis;</li> <li>Eduarda Krauca fotonegatīvu uz stikla pamatnes kolekcija &ndash; Ķeguma spēkstacijas celtniecības gaita 1936.-1940.;</li> <li>Sibīrijā rakstās vēstules uz bērza tāss 1941.-1956.;</li> <li>Raiņa un Aspazijas savstarpējā sarakste 1894.-1929.;</li> <li>Latvijas Centrālās Padomes Memorands, Rīga, 1944. gada 17.marts.</li> </ol> <p>&nbsp;</p> <p>Izstādes tematika saistīta ar atmiņām un dokumentāro mantojumu, tāpēc izstādes laikā aicinām aktualizēt vietējo iedzīvotāju dokumentārā mantojuma apzinā&scaron;anu, izpēti un saglabā&scaron;anu ar &scaron;ādām aktivitātēm:</p> <p class="NoSpacing">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; uz izstādes atklā&scaron;anu uzaicināt tuvumā eso&scaron;a muzeja vai programmas &bdquo;Pasaules atmiņa&rdquo; dokumentārā mantojuma glabātāju institūciju pārstāvjus;</p> <p class="NoSpacing">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; veidot diskusijas vai lasījumus, kas saistītas ar dokumentārā mantojuma apzinā&scaron;anu un saglabā&scaron;anu;</p> <p class="NoSpacing">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; rosināt vietējos iedzīvotājus savas dzimtas vēstures pētniecībā un dokumentārā mantojuma (fotogrāfiju, vēstuļu, atmiņu stāstu, zīmējumu, uc.) apzinā&scaron;anā, kā arī iespējamās saiknes meklē&scaron;anā ar UNESCO programmas &bdquo;Pasaules atmiņa&rdquo; reģistros iekļautajām nominācijām.</p> <p class="NoSpacing"><strong>Izstādes koordinatore</strong></p> <p class="NoSpacing">Evija Maļkeviča</p> <p class="NoSpacing">UNESCO LNK programmu asistente</p> <p class="NoSpacing">Adrese: Pils laukums 4-206, Rīga, LV-1050</p> <p class="NoSpacing">Tālrunis: +371 67325109</p> <p class="NoSpacing">E-pasts: <a href="mailto:programmas@unesco.lv">programmas@unesco.lv</a></p>Thu, 28 Apr 2011 00:00:00 +0300http://biblioteka.lv/Libraries/pures-pagasta-biblioteka--informacijas-un-novada-izpetes-centrs/News/ArticleItem.aspx?article=11833&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/pures-pagasta-biblioteka--informacijas-un-novada-izpetes-centrs/News/ArticleItem.aspx?article=11833&type=1Stāstu bibliotēkaStāstu laiks bibliotēkā "Sveikt katru dienu, nesot mīlestību sirdī"<p>Pūres pagasta bibliotēka INIC 9.martā aicināja sievietes stāstīt par skaistākiem un laimīgākiem dzīves mirkļiem. Aina&nbsp;&nbsp;sāka ar fragmentu no dzejoļa "Bez mīlestības nedzīvojiet", bet turpināja par dzejnieces Ārijas Elksnes traģisko mūžu, Māra parādīja savu radinieku kāzu fotogrāfijas, bet Skaidrīte pastāstīja kā otru pusīti atradu&scaron;i viņas bērni. Astrīda uzjautrināja un lika brīnīties par viņas jaunības piedzīvojumu, bet Valda lasīja sava vecātēva pirms 80 gadiem rakstītās vēstules mīļotajai Ērikai. Pasākuma dalībniecēm dziesmas par mīlestību dziedāja Andrejs, kur&scaron; visām zināms, kā&nbsp;tulpju un īrisu kolekcionārs.&nbsp;Bibliotēkā novietotie dažādie mīlestības tēmai veltītie&nbsp;&nbsp;priek&scaron;meti: kāzu ielūgumi un&nbsp;plakāti, apsveikumu kartiņas un dziesmu grāmatas, lika atcerēties kā latvie&scaron;i gatavojās&nbsp;&scaron;iem svētkiem.</p>Wed, 16 Mar 2011 00:00:00 +0200http://biblioteka.lv/Libraries/pures-pagasta-biblioteka--informacijas-un-novada-izpetes-centrs/News/ArticleItem.aspx?article=11403&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/pures-pagasta-biblioteka--informacijas-un-novada-izpetes-centrs/News/ArticleItem.aspx?article=11403&type=1Bērnu žūrijaDarbu beigusi Bērnu žūrija 2010<p class="Default">&nbsp;Jau 9 gadus Pūres pagasta bibliotēka INIC piedalās VKKF finansētā&nbsp; kultūras programmas &bdquo;Lasī&scaron;anas veicinā&scaron;ana&rdquo; apak&scaron;programmā <strong>&bdquo;Bērnu žūrija</strong>&rdquo;. Mēne&scaron;a laikā izlasītas arī tās 14 grāmatas, kas no Bērnu Literatūras centra tika saņemtas decembra pēdējās dienās. &Scaron;ogad aktīvi darbojas Pūres pamatskolas 2.un 4.klases skolēni (skolotājas I.Karole un I.Kļaviņa-Zariņa). Jāpiebilst, ka skolotājas Itas Karoles bērni &scaron;ajā projektā iesaistīju&scaron;ies jau 3.gadu, bet Sanda Namiķe &ndash; astoņus gadus. Eksperti lasa grāmatas un aizpilda anketas, bibliotekāre Mirdza Kasparova sagatavo atskaiti. Kādā secībā bērni no visas Latvijas ierindoju&scaron;i izlasītās grāmatas, to uzzināsim 2011.gada 5.martā Lielajos lasī&scaron;anas svētkos Ķīpsalā Baltijas grāmatu svētku ietvaros, kad tiks nosaukts populārāko grāmatu TOP.</p> <p class="Default">Grāmatas vērtēja 35 ekskperti:</p> <p class="Default"><em>1.-2.kl. - Evelīna Mileika, Laura Lak&scaron;evica, Elīza Lapiņa, Patrīcija Amoliņa, Sabīne Pepere, Ivo Roze, Elza Sondra Gumska, Nauris Smirnovs, Edijs Lasenbergs, Adrians Āboliņ&scaron;, Miks Mālnieks, Elza Lepse, Manfrēds Sniedziņ&scaron;, Haralds Rauls Sli&scaron;āns</em></p> <p class="Default"><em>3.-4.kl. - Adrians Gūt&scaron;mits, Alīna &Scaron;ta&scaron;ko, Ričards Grants, Erlends Fedins, Mārcis Lak&scaron;evics, Kaspars Kūla, Viktorija Andersone, Viktorija Jurča, Ineta Bagdone, Daniela Gasparioviča, Rainers Džonsons, Mārcis &Scaron;īmanis, Reinis Jēkabsons, Deivids Ogurcovs</em></p> <p class="Default"><em>5.-7.kl. - Laura Franskeviča, Dāvis Franskevičs, Andžejs Baumanis, Paula Sutkaite, Eva Bala&scaron;ko</em></p> <p class="Default"><em>8.-9.kl. Sanda Namiķe, Nikija &Scaron;ulca</em></p> <p class="Default">&nbsp;</p>Mon, 21 Feb 2011 00:00:00 +0200http://biblioteka.lv/Libraries/pures-pagasta-biblioteka--informacijas-un-novada-izpetes-centrs/News/ArticleItem.aspx?article=10980&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/pures-pagasta-biblioteka--informacijas-un-novada-izpetes-centrs/News/ArticleItem.aspx?article=10980&type=1Latvija vienojas atceres ugunskuram. 20.janvāris -1991. gada janvāra barikāžu aizstāvju 20 gadskārta<p>20.janvārī&nbsp; laukumā pie Pūres pasta&nbsp;</p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>pl.17.30- ugunskura aizdeg&scaron;ana</strong></p> <p><strong>Barikāžu dalībnieku anketas aizpildī&scaron;ana NVO centrā &bdquo;VINDA&rdquo;</strong></p> <p><strong>pl.18.00&ndash; stāstu laiks,</strong></p> <p><strong>uz lielā ekrāna BARIKĀDES fotogrāfijās, video</strong></p> <p><strong>Pie ugunskura &ndash; tēja, atmiņas, dziesmas</strong></p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p>Transports &ndash; no Lamiņiem pl.17.10, no Mazlamiņiem pl.17.15, no Dzintara 17.20<strong></strong></p>Thu, 20 Jan 2011 00:00:00 +0200http://biblioteka.lv/Libraries/pures-pagasta-biblioteka--informacijas-un-novada-izpetes-centrs/News/ArticleItem.aspx?article=4887&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/pures-pagasta-biblioteka--informacijas-un-novada-izpetes-centrs/News/ArticleItem.aspx?article=4887&type=1Pūres pagastsZudušās mājasLamiņiZudušās mājas meklējot<p>&nbsp;Pūres pagasta bibliotēkas INIC darbinieki, turpinot realizēt LNB projekta "Zudusī Latvija" idejas, interesējas un apkopo ziņas par mājvietām Pūres pagastā, noskaidro, kāpēc no kartes tās ir izdzēstas, kas liecina, ka tajās vietās dzīvoju&scaron;i cilvēki. Likteņi mājām biju&scaron;i dažādi: meliorācijas dēļ nolīdzinātas, paliku&scaron;as bez saimnieka, nodedzinātas u.c. Pēc Jāņiem uz Ružciema pusi devāmies precizēt māju atra&scaron;anās vietas dabā. Otra "ekspedīcija" notika 9.augustā, bet tre&scaron;ā tik&scaron;anās paredzēta 30.augustā.</p>Thu, 19 Aug 2010 00:00:00 +0300http://biblioteka.lv/Libraries/pures-pagasta-biblioteka--informacijas-un-novada-izpetes-centrs/News/ArticleItem.aspx?article=4873&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/pures-pagasta-biblioteka--informacijas-un-novada-izpetes-centrs/News/ArticleItem.aspx?article=4873&type=19.Grāmatu svētkiTukuma novada 9.Grāmatu svētki Pūrē<p>6. augustā, Pūres Kultūras namā notiek Grāmatu svētki, kas līdzās politisko partiju aktivitātēm un grāmatu tirdzniecībai piedāvā arī pla&scaron;u izglītojo&scaron;u programmu gan bērniem, gan pieaugu&scaron;ajiem. Pl. 9.00-14.00 - grāmatu komercizstāde; 10.00 - grāmatu svētku atklā&scaron;ana; Pieaugu&scaron;ajiem:10.30 - publiskā diskusija sadarbībā ar Sorosa fondu Latvija &laquo;Gads pēc novadu reformas&raquo;; 12.30 - deputātu kandidātu preses konference; 12.30 - pusdienu zupa zem ozola; 13.00 - &laquo;Parāds nav brālis&raquo; - bezmaksas individuālas juridiskās konsultācijas (kultūras nama 2. stāvā); 13.00 - grāmatu &laquo;400 padomi, kā labāk dzīvot Latvijā&raquo; un &laquo;Gadatirgi Latvijā. Kurzeme&raquo; atvēr&scaron;ana; 14.00 - Tukuma novada kultūrvēstures 10. grāmatas atvēr&scaron;ana. Piedalās autori: Elmārs un Anna Rumbas, Agrita Ozola, Māra Mende, Judīte Timma un citi; 14.00 - &laquo;Kas aug manā dārziņā?&raquo; SIA &laquo;Pūres DPC&raquo; zinātnieku L. Lepses, V. Laugales, I. Drudzes, Dz. Dēķenas konsultācijas; 15.00 - svētku noslēgums un jaunāko grāmatu izloze.&nbsp;<br />Bērniem: 10 30 - saruna ar bērniem par kvalitatīviem produktiem; 11.30 - Tukuma muzeja rado&scaron;ā darbnīca &laquo;Pasakās apslēptie dārgumi&raquo;; 13.30 - grāmatas lasī&scaron;anu kopā ar dzejnieci Maiju Laukmani; 14.15 - Pūres kultūras nama pa&scaron;darbnieku koncerts &laquo;Vasariņas viducī&raquo;. <br />Jaunie&scaron;iem: 10.30 - rado&scaron;ā darbnīca &laquo;Ciku caku-caku&raquo; (filcē&scaron;ana, ziepju gatavo&scaron;ana); 11.30 - &laquo;Vai esmu citāds. Kāds?" - jaunie&scaron;u diskusija sadarbībā ar Sorosa fondu Latvija; 12.00 - bērniem un jaunie&scaron;iem zem ozola pusdienu zupa; 12.30 - jaunie&scaron;u romāna lasījums &laquo;Nekādas pupu mizas&raquo; kopā ar autori Maiju Laukmani; 13.30 - &laquo;Nebeidzamie ceļojumi&raquo; pa Kurzemes hercoga Jēkaba kolonijām.</p>Thu, 19 Aug 2010 00:00:00 +0300