Bibliotēku portāls. Jaunākie notikumi no Madonas novada bibliotēkashttp://biblioteka.lv/biblioteka.lv RSS Barotne. Jaunākie notikumi no Madonas novada bibliotēkaslvwww.biblioteka.lvhttp://biblioteka.lv/img/logo.pngBibliotēku portāls. Jaunākie notikumi no Madonas novada bibliotēkashttp://biblioteka.lv/http://biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48658&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48658&type=1ApmācībaskonsultācijasDigitālās prasmesMedijpratībaDigitālā nedēļa 2019Digitālās nedēļas 2019 aktivitātes Madonas, Ērgļu un Varakļānu novados<p>Madonas novada bibliotēka kā Digitālās nedēļas reģionālais koordinators, Madonas, Ērgļu un Varakļānu novada publiskās bibliotēkas, Nodarbinātības valsts aģentūras Madonas filiāle un &nbsp;Europe Direct informācijas centra Gulbenē Madonas informācijas punkts no 25. līdz 29. martam interesentiem piedāvās dažādas aktivitātes, lai apgūtu jaunas vai nostiprinātu eso&scaron;ās digitālās prasmes, uzsvaru liekot uz digitālās identitātes jautājumiem, iedzīvotāju digitālo prasmju attīstī&scaron;anu un digitālajiem pakalpojumiem, dro&scaron;ību un pārliecību lietot digitālās tehnoloģijas, kā arī kritisko domā&scaron;anu un mediju pratību.</p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>Madonas novada bibliotēkā:</strong></p> <p><strong><br /></strong></p> <ul> <li><strong>25. martā 11:00 &ldquo;Sabiedrības digitālā transformācija&rdquo;</strong>&nbsp;- apmācības, kuru laikā tiks pārrunāti jautājumi par digitālo identitāti, dro&scaron;ību un pārliecību lietot digitālās tehnoloģijas, kā arī apspriesti kritiskās domā&scaron;anas un mediju pratības jautājumi, ar iespēju pārbaudīt informācijpratības un mediju pratības līmeni.</li> <li><strong>26. martā 11:00 &ldquo;Dari digitāli! Digitālās prasmes ikdienā&rdquo;</strong>&nbsp;- apmācības, individuālas konsultācijas, kuru ietvaros pilsētas, novada un arī reģiona iedzīvotājiem būs iespēja iepazīties ar portālā Latvija.lv pieejamajiem e-pakalpojumiem, iespēja saņemt palīdzību un konsultācijas par sistēmām un vietnēm, kurās nepiecie&scaron;ama identifikācija, autentifikācija un/vai autorizācija, izmantojot e-parakstu, Smart ID u.c.</li> <li><strong>27.martā 11:00 informatīvs seminārs "Nodarbinātības valsts aģentūras piedāvātie pakalpojumi karjeras izaugsmei un darba meklē&scaron;anas prasmju pilnveidei"</strong>. Informatīvais pasākums par NVA piedāvātajiem e-pakalpojumiem (CV reģistrē&scaron;anu, vakanču meklē&scaron;anu, pieteik&scaron;anos vakancēm, testu izpildi NVA pa&scaron;apkalpo&scaron;anas portālā). E-apmācības: Finan&scaron;u pratība un Motivācijas vēstules sagatavo&scaron;ana un sagatavo&scaron;anās darba intervijai. Interneta pielieto&scaron;anas iespējas darba meklē&scaron;anā. Praktiska darbo&scaron;anās.</li> <li><strong>28.martā &ldquo;Kļūsti digitāls! Datorapmācības iesācējiem&rdquo;.</strong>&nbsp;Apmācības, individuālas konsultācijas, kuru ietvaros pilsētas, novada un arī reģiona iedzīvotājiem ir iespēja apgūt pamatiemaņas darbā ar Microsoft Word, Power Point, Excel programmām, kā arī informācijas meklē&scaron;anu internetā, darbības sociālajos tīklos un vietnēs, kurās nepiecie&scaron;ama autorizē&scaron;anās ar internetbankas vai eID palīdzību.</li> </ul> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>Nodarbinātības valsts aģentūras Madonas filiālē:</strong></p> <p><strong><br /></strong></p> <p><strong>28.martā no 9:00 &ldquo;Atvērtā durvju diena&rdquo;.</strong>&nbsp;Visas dienas garumā karjeras konsultanti un filiāles darbinieki sniegs individuālas konsultācijas par NVA piedāvātajiem e-pakalpojumiem un interneta pielieto&scaron;anas iespējām darba meklē&scaron;anā.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Digitālās nedēļas aktivitātes Madonas novadā:</strong></p> <p><strong><br /></strong></p> <p><strong>Aronas pagasta</strong> <strong>Kusas bibliotēkā</strong> visu nedēļu tiks piedāvāta palīdzība elektroniskās valsts amatpersonas un gada ienākumu deklarācijas aizpildī&scaron;anā.</p> <p><strong>Barkavas bibliotēkā</strong> 25.martā no 10:00 līdz 13:00 un 26. martā no 14:00 līdz 16:00 ikvienam interesentam tiks piedāvāta iespēja iepazīt VID elektroniskajā deklarē&scaron;anās sistēmā un portālā Latvija.lv pieejamos e-pakalpojumus. 27.martā no 10:00 līdz 13:00 un 28.martā no 14:00 līdz 16:00 tiks piedāvāta iespēja iepazīt 3td e-GRĀMATU bibliotēku, bet 29.martā no 10:00 apmeklētāji varēs iepazīt datu bāzes, kādas iespējams izmantot mājas datorā.</p> <p><strong>Dzelzavas pagasta 1. bibliotēkā</strong> no 26.marta 10:00&nbsp; līdz 30 marta 12:00 tiks piedāvātas individuālās informācijpratības nodarbības, bet <strong>Dzelzavas pagasta 2. bibliotēkā</strong> no 26.marta 9:00 līdz 27.marta 11:00 apmeklētājiem tiks piedāvās konsultācijas par dažādiem e-pakalpojumiem.</p> <p><strong>Liezēres pagasta bibliotēkā</strong> 26.martā no 11:00 līdz 14:00 būs iespēja izveidot e-pastu un izzināt portāla&nbsp; Elektrum iespējas. 28.martā no 11:00 līdz 14:00 tiks runāts par Internetbankas nepiecie&scaron;amību un iespējām to lietojot. 29.martā no 11:00 līdz 14:00 visi interesenti tiks gaidīti uz nodarbību par digitālo pakalpojumu pieejamību. 27.martā no 9:00 līdz 13:00 <strong>Ozolu </strong>iedzīvotājiem<strong> </strong>būs iespēja apgūt vai pilnveidot savas digitālās prasmes.</p> <p><strong>Liezēres pagasta Mēdzūlas bibliotēkā</strong> visas nedēļas garumā no 10:00 līdz 12:00 tiks piedāvāts apgūt datordro&scaron;ības, datorprasmju un informācijpratības pamatus, bet no 12:00 līdz 14:00 notiks balso&scaron;ana Delfi lapā un atbilžu meklē&scaron;ana Letonikas &nbsp;erudīcijas spēlē.</p> <p><strong>Ļaudonas bibliotēkā</strong> 26.martā no 13:00 tiks piedāvāta tie&scaron;raide no Latvijas Lauksaimniecības universitātē notieko&scaron;ās interaktīvās lekcijas &ldquo;Netērē papīru. Dari digitāli!&rdquo;. No 27.marta 10:00 līdz 28.marta 15:00 pieaugu&scaron;ajiem tiks sniegtas individuālas konsultācijas dažādu ikdienā izmantojamu e-pakalpojumu pielieto&scaron;anā. 29.martā no 10:00 līdz 12:00 tiks sniegta informācija par to kā kļūt par 3td e-GRĀMATU bibliotēkas lietotāju.</p> <p><strong>Sāvienas bibliotēkā</strong> 25.martā no 13:00 līdz 15:00 būs iespēja iepazīt valsts pārvaldes pakalpojumu portālu latvija.lv, 26.martā no 11:00 līdz 13:00 tiks sniegtas konsultācijas par EDS sistēmu un ienākuma deklarāciju aizpildī&scaron;anu, 27. un 28. martā no 9:00 līdz 11:00 apmeklētāji tiks konsultēti par e-pasta izveido&scaron;anu, rēķinu apmaksu un citiem pakalpojumiem, bet 29.martā no 9:00 līdz 11:00 tiks sniegtas konsultācijas par bezmaksas datu bāzu izmanto&scaron;anu.</p> <p><strong>Mētrienas pagasta bibliotēkā</strong> 26. martā no 13:00 būs iespēja tie&scaron;saistē vērot lekciju &ldquo;Netērē papīru. Dari digitāli!&rdquo;. 27.martā no 9:00 līdz 12:00 tiks risināti aktuālākie digitālie jautājumi katram lietotājam. 28.martā no 9:00 līdz 12:00 tiks stāstīts, kā kļūt par bibliotēkas attālināto lietotāju un kādas tam ir priek&scaron;rocības. 29.martā no 9:00 līdz 12:00 katram apmeklētājam būs iespēja rast atbildes uz aktuālākajiem digitālajiem jautājumiem.</p> <p><strong>O&scaron;upes pagasta Degumnieku bibliotēkā</strong> visas nedēļas garumā būs iespēja izzināt 3td e-GRĀMATU bibliotēku, rakstu meklē&scaron;anas iespējas Lursoft laikrakstu bibliotēkā, izdevumu meklē&scaron;anu elektroniskajā kopkatalogā, vērot Digitālās nedēļas tie&scaron;raides.</p> <p><strong>Praulienas pagasta bibliotēkā</strong> 30.martā no 11:00 līdz 14:00 aktivitāte &ldquo;Dari digitāli!&rdquo;- kā kļūt par e-GRĀMATU bibliotēkas lietotāju, VID aplikāciju &ndash; Attaisnotie izdevumi u.c.</p> <p><strong>Vestienas bibliotēkā</strong> 27.martā no 8:00 līdz 10:00 ikvienam interesentam tiks sniegtas konsultācijas un praktiska palīdzība par datoru lieto&scaron;anu, e-pastiem, EDS, Smart ID, i-bankām.</p> <p><strong>Ērgļu novada</strong> <strong>Jumurdas bibliotēkas</strong> apmeklētāji no 26. marta 8:00 līdz 29.marta 14:00 tiks aicināti piedalīties balsojumā &ldquo;Gada monēta 2018&rdquo; un Letonikas piedāvātajā erudīcijas spēlē, novērtēt savas zinā&scaron;anas par e-parakstu un e-pakalpojumiem un saņemt individuālas konsultācijas datora, interneta un e- pakalpojumu izmanto&scaron;anā.</p> <p><strong>Sausnējas bibliotēkā</strong> no 25. līdz 27. martam būs iespēja saņemt individuālas konsultācijas par gada ienākumu deklarācijas iesnieg&scaron;anu elektroniskās deklarē&scaron;anās&nbsp; sistēmā, bet no 28. līdz 29. martam tiks sniegtas konsultācijas par mobilo aplikāciju Smart ID.</p> <p><strong>Varakļānu tautas bibliotēkas</strong> apmeklētājiem Digitālās nedēļas laikā būs iespēja saņemt informatīvu materiālu par piesardzības pasākumiem privāto datu aizsargā&scaron;anai internetā, bet skolēni varēs aizpildīt testu par riskiem un apdraudējumiem internetā.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&ldquo;Eiropas Digitālo nedēļu&rdquo; Latvijā organizē Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija. &ldquo;Digitālā nedēļa&rdquo; Latvijā tiek organizēta Eiropas kampaņas ALL Digital week 2019 ietvaros un notiek jau 10 reizii.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Visas digitālās nedēļas aktivitātes ir bez maksas.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Informācijai: &ldquo;Eiropas Digitālo nedēļu&rdquo; Latvijā organizē Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija. &ldquo;Digitālā nedēļa&rdquo; Latvijā tiek organizēta Eiropas kampaņas ALL Digital week 2019 ietvaros un notiek jau 10 reizi. Pla&scaron;āk: <a href="http://eprasmes.lv/">http://eprasmes.lv/</a>.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Informāciju apkopoja:</p> <p>Daiga Poča-Lapiņa</p> <p>Madonas novada bibliotēkas</p> <p>Pakalpojumu nodaļas vadītāja</p> <p>t.: 64820912&nbsp;</p>Sat, 16 Mar 2019 00:00:00 +0200http://biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48660&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48660&type=1ApmācībaskonsultācijasDigitālās prasmesDigitālā nedēļa 2019Digitālā nedēļa 2019 Madonā<p>Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija no 25. līdz 29. martam organizē &ldquo;Eiropas Digitālo nedēļu&rdquo; Latvijā. &ldquo;Digitālā nedēļa&rdquo; Latvijā tiek organizēta Eiropas kampaņas ALL Digital week 2019 ietvaros un notiek jau 10 reizi (iepriek&scaron;ējais nosaukums &ndash; E-prasmju nedēļa).</p> <p>&nbsp;</p> <p>Madonas novada bibliotēka kā reģionālais koordinators un Europe Direct informācijas centra Gulbenē Madonas informācijas punkts no 25. līdz 28. martam interesentiem piedāvās dažādas aktivitātes, lai apgūtu jaunas vai nostiprinātu eso&scaron;ās digitālās prasmes, uzsvaru liekot uz digitālās identitātes jautājumiem, iedzīvotāju digitālo prasmju attīstī&scaron;anu un digitālajiem pakalpojumiem, dro&scaron;ību un pārliecību lietot digitālās tehnoloģijas, kā arī kritisko domā&scaron;anu un mediju pratību.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>25. martā 11:00 &ldquo;Sabiedrības digitālā transformācija&rdquo;</strong>&nbsp;- apmācības, kuru laikā tiks pārrunāti jautājumi par digitālo identitāti, dro&scaron;ību un pārliecību lietot digitālās tehnoloģijas, kā arī apspriesti kritiskās domā&scaron;anas un mediju pratības jautājumi, ar iespēju pārbaudīt informācijpratības un mediju pratības līmeni.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>26. martā 11:00 &ldquo;Dari digitāli! Digitālās prasmes ikdienā&rdquo;</strong>&nbsp;- apmācības, individuālas konsultācijas, kuru ietvaros pilsētas, novada un arī reģiona iedzīvotājiem būs iespēja iepazīties ar portālā Latvija.lv pieejamajiem e-pakalpojumiem, iespēja saņemt palīdzību un konsultācijas par sistēmām un vietnēm, kurās nepiecie&scaron;ama identifikācija, autentifikācija un/vai autorizācija, izmantojot e-parakstu, Smart ID u.c.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>27.martā 11:00 informatīvs seminārs "Nodarbinātības valsts aģentūras piedāvātie pakalpojumi karjeras izaugsmei un darba meklē&scaron;anas prasmju pilnveidei"</strong>. Informatīvais pasākums par NVA piedāvātajiem e-pakalpojumiem (CV reģistrē&scaron;anu, vakanču meklē&scaron;anu, pieteik&scaron;anos vakancēm, testu izpildi NVA pa&scaron;apkalpo&scaron;anas portālā). E-apmācības: Finan&scaron;u pratība un Motivācijas vēstules sagatavo&scaron;ana un sagatavo&scaron;anās darba intervijai. Interneta pielieto&scaron;anas iespējas darba meklē&scaron;anā. Praktiska darbo&scaron;anās.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>28.martā &ldquo;Kļūsti digitāls! Datorapmācības iesācējiem&rdquo;.</strong>&nbsp;Apmācības, individuālas konsultācijas, kuru ietvaros pilsētas, novada un arī reģiona iedzīvotājiem ir iespēja apgūt pamatiemaņas darbā ar Microsoft Word, Power Point, Excel programmām, kā arī informācijas meklē&scaron;anu internetā, darbības sociālajos tīklos un vietnēs, kurās nepiecie&scaron;ama autorizē&scaron;anās ar internetbankas vai eID palīdzību.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>28.martā no 9:00 &ldquo;Atvērtā durvju diena NVA Madonas filiālē&rdquo;.</strong>&nbsp;Visas dienas garumā karjeras konsultanti un filiāles darbinieki sniegs individuālas konsultācijas par NVA piedāvātajiem e-pakalpojumiem un interneta pielieto&scaron;anas iespējām darba meklē&scaron;anā.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Visas aktivitātes bez maksas.</p> <p>&nbsp;</p> <p><em>&zwnj;Informāciju apkopoja:</em></p> <p><em>Daiga Poča-Lapiņa</em></p> <p><em>Pakalpojumu nodaļas vadītāja</em></p> <p><em>t.: 64820912&nbsp;</em></p>Sat, 16 Mar 2019 00:00:00 +0200http://biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48519&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48519&type=1Lasīšanas veicināšanabērniemGrāmatu StartsProjekta «Grāmatu starts» 3. nodarbība<p>Sestdien, 2019. gada 16. martā no 11:00 līdz 11:40 Madonas novada bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļā notiks projekta &laquo;Grāmatu starts&raquo; 3. nodarbība.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Uz 3.nodarbību aicinām eso&scaron;os projekta &ldquo;Grāmatu starts&rdquo; dalībniekus.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&Scaron;īs reizes temats - &ldquo;Dzejolēni&rdquo; - latvie&scaron;u autoru dzeja&nbsp; mazajiem.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Sīkāka informācija: 64821296</p>Wed, 06 Mar 2019 00:00:00 +0200http://biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48509&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48509&type=1finālsSkaļās lasīšanas sacensība“Skaļās lasīšanas” Madonas reģiona fināls<p> <div>Ceturtdien, 14. martā no 11:00 līdz 13:00 Bērnu literatūras nodaļā aicinām atbalstīt &laquo;Skaļās lasī&scaron;anas&raquo; Madonas reģiona finālistus!</div> <div></div> <div>Par vietu dalībai finālā cīnīsies 15 dalībnieki no 5 novadiem.</div> <div></div> <div>Uzvarētājs kopā ar klasi 18. maijā piedalīsies republikas finālā.</div> </p>Tue, 05 Mar 2019 00:00:00 +0200http://biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48306&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48306&type=1Sportsgrāmatas prezentācijaReliģijaPatiesā uzvara: trenēties un trenēt<p>13.martā pulksten 13:00 Madonas novada bibliotēkas Uzziņu lasītavā notiks grāmatas &ldquo;Patiesā uzvara: trenēties un trenēt&rdquo; prezentācija un sarunas par uzvarām sportā un dzīvē.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Laipni aicināts ikviens interesents!</p>Wed, 20 Feb 2019 00:00:00 +0200http://biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48510&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48510&type=1SemināriValsts ieņēmumu dienests;VID informatīvais mācību seminārs<p>13. martā 11:00 aicinām uz Valsts ieņēmumu dienesta informatīvo mācību semināru, kas notiks Madonas novada bibliotēkas Uzziņu lasītavā.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Semināra laikā būs iespēja noskaidrot interesējo&scaron;os jautājumus par &scaron;ādiem tematiem:<br /><br />&zwnj;👉gada ienākumu deklarācija</p> <div>👉attaisnotie izdevumi</div> <div>👉mobilā lietotne</div> <div>👉citas aktuālas tēmas</div> <p>&nbsp;<br />&zwnj;<br />&zwnj;Laipni aicināts ikviens interesents!</p>Tue, 05 Mar 2019 00:00:00 +0200http://biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48232&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48232&type=1Lasīšanas veicināšanaDzeja BērniPirmsskolas vecuma bērniemGrāmatu StartsProjekta «Grāmatu starts» 2. nodarbība<p>&Scaron;o sestdien, 16. februārī no 11:00 līdz 11:40 Madonas novada bibliotēkas bērnu literatūras nodaļā notiks projekta &laquo;Grāmatu starts&raquo; 2. nodarbība.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&bdquo;Grāmatu starts&ldquo; ir Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centra veidota lasī&scaron;anas veicinā&scaron;anas programma pirmsskolas vecuma bērniem, kas rūpējas par lasītprieku, lasītprasmi, izglītību un personības attīstību.</p> <p><br />Projektā aicinātas iesaistīties ģimenes, kurās aug 3-4 gadus veci bērni un kuri nav bibliotēkas klienti.</p> <p><br />&Scaron;ī būs jau otrā projekta nodarbība, &scaron;īs reizes tematika - latvie&scaron;u autoru dzeja mazajiem.<br />Katrs bērns, kur&scaron; piedalīsies visās nodarbībās, noslēgumā saņems &ldquo;Grāmatu starta&rdquo; komplektu: mugursomu, lasāmgrāmatiņu un rotaļlietu - projekta simbolu pūčulēnu, kā arī bro&scaron;ūru vecākiem par kopā lasī&scaron;anu un bērnu lasītprieka veicinā&scaron;anu.</p> <div></div> <div></div> <div>Sīkāka informācija: 64821296</div>Wed, 13 Feb 2019 00:00:00 +0200http://biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48062&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48062&type=1IzstādesSemināripasākumitikšanāsaktivitāteslekcijaMADONAS NOVADA BIBLIOTĒKAS AKTIVITĀTES FEBRUĀRA MĒNESĪ<p><strong>Februāra mēnesī aicinām uz Madonas novada bibliotēku, lai iesaistītos mūsu organizētajās aktivitātēs, aplūkotu izstādes, lasītu, iegūtu nepiecie&scaron;amo informāciju un izvēlētos izdevumus līdzņem&scaron;anai.</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>IZSTĀDES</strong></p> <p><strong><br /></strong></p> <p><strong>Abonementā</strong></p> <p><strong>01.02. - 28.02. </strong>&ldquo;Vai tavs mūžs kam lieti der&rdquo; : aktierim Kārlim Sebrim 105<strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>01.02. &ndash; 28.02. </strong>Vaļasprieki ziemā</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Uzziņu lasītavā</strong></p> <p><strong>01.02. - 28.02. </strong>&ldquo;Rakstu raksti&rdquo;: rokraksti (personību, novadnieku), kaligrāfija</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Eiropas savienības informācijas lasītavā (EDIC Gulbenē Madonas informācijas punkts)</strong></p> <p><strong>01.02. &ndash; 30.04. </strong>Eiropas vēlē&scaron;anas 2019. gada 25. maijā</p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>Konferenču zālē</strong></p> <p><strong>07.02. &ndash; 28.02. </strong>Latvijas Universitātes bibliotēkas ceļojo&scaron;ā izstāde &ldquo;Pēc diviem mirkļiem 100 gadi: Rektoru galerija&rdquo;</p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>Bērnu literatūras nodaļā</strong></p> <p><strong>01.02.- 28.02.</strong> &ldquo;Brīnumzeme&rdquo; - Margaritai Stārastei &ndash; 105</p> <p><strong>27.02. &ndash; 27.03. </strong>&ldquo;reiz es tādā zemē biju&hellip;&rdquo;- Evijai Gulbei- 40<strong>&nbsp;</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>PASĀKUMI</strong></p> <p><strong><br /></strong></p> <p><strong>13.februārī:</strong></p> <p><strong>pulksten 13:00 </strong>aicinām uz lekciju &ldquo;Globālā atbildība&rdquo;, kuras laikā kopā ar #EUandME kampaņas vēstnesi Valteru Kinnu izzināsim dažādus globālos izaicinājumus,<strong> </strong></p> <p><strong>pulksten 14:00 </strong>aicinām uz biedrības Zaļā brīvība semināru &ldquo;Pārtika nav atkritumi&rdquo;.</p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>4.&ndash;8. februāris </strong>&ldquo;Ne viss ir zelts, kas spīd, ne visi ir draugi, kas par tādiem izliekas&ldquo; &ndash; konkursi, tematiskas pārrunas vispasaules Dro&scaron;āka interneta dienā.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>16.februārī</strong> <strong>pulksten 11:00</strong> LNB Bērnu literatūras centra un LNB Atbalsta biedrības lasī&scaron;anas veicinā&scaron;anas projekta &ldquo;Grāmatu starts&rdquo; 2. nodarbība &ldquo;Dzejolēni&rdquo;.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>Laipni aicinām ikvienu interesentu!<br /> </strong>Ieeja bez maksas.</p>Fri, 01 Feb 2019 00:00:00 +0200http://biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48029&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48029&type=1TētisfotokonkurssZviedrijas vēstniecībaAicinām piedalīties „Tētis Latvijā” fotokonkursā!<h1>Vai arī Tu esi tāds tēvs, kas daudz laika pavada kopā ar bērniem? Vai Tu mēdz reizēm aizdomāties par savu lomu ģimenē un to, kā veidojas attiecības ar bērniem?</h1> <p>Zviedrijas vēstniecība izsludina atklātu uzaicinājumu tēviem Latvijā un ielūdz papildināt ar savām fotogrāfijām drīzumā plānotās fotoizstādes &bdquo;Tētis Zviedrijā&rdquo; un &bdquo;Tētis Latvijā&rdquo;.</p> <p>&bdquo;Tētis Zviedrijā&rdquo; ir zviedru fotomākslinieka Johana Bēvmana <em>(Johan B&auml;vman) </em>veidota izstāde, kas tiecas izpētīt un izskaidrot, kāpēc Zviedrijā tēvi izvēlas palikt mājās, lai aprūpētu bērnus, un ko &scaron;ī pieredze devusi tiem tēviem, kas &scaron;ādu<em> </em>iespēju izmantoju&scaron;i. Izstāde jau demonstrēta vairāk kā 50 pasaules valstīs. Tagad ar prieku vedam to arī uz Latviju un aicinām tēvus no visas Latvijas iesūtīt savus fotomirkļus topo&scaron;ajai paralēlajai izstādei &bdquo;Tētis Latvijā&rdquo;.<em>&nbsp;</em></p> <p>&nbsp;</p> <h1>Lai piedalītos:</h1> <p>-&nbsp; Uzņem (vai atrodi nesen uzņemtu) fotogrāfiju, kur tu esi redzams kopā ar savu bērnu vai bērniem, vai kur kāds cits tētis Latvijā redzams kopā ar savu bērnu/bērniem</p> <p>-&nbsp; Uzraksti īsu aprakstiņu/moto par to, kā Tu raugies uz savu tēva lomu ģimenē</p> <p>-&nbsp; Iesūti fotogrāfiju (vienu foto) ar aprakstu Zviedrijas vēstniecībai pa elektronisko pastu: <a href="https://mail.inbox.lv/compose?to=ambassaden.riga%40gov.se">ambassaden.riga@gov.se </a>līdz &scaron;.g. 3. Februārim</p> <p>-&nbsp; Konkursā tiks atlasītas kopumā 15 fotogrāfijas</p> <p>-&nbsp; Fotogfrāfe Anda Krauze tad tiksies ar uzvarētājiem un uzņems profesionālas fotogrāfijas ar tēviem kopā ar bērniem, kas kļūs par daļu no izstādes.</p> <p>Fotokonkursā aicināts piedalīties ikviens tētis Latvijā!</p> <p>&nbsp;</p> <p>Fotoizstāde &bdquo;Tētis Latvijā&rdquo; tiks demonstrēta paralēli ar izstādi &bdquo;Tētis Zviedrijā&rdquo; aprīļa mēnesī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. Pēc tam izstāde ceļos uz vēl vairākām pilsētām Latvijā. Dalībniekus ielūgsim piedalīties izstādes atklā&scaron;anā un plānojam arī uzaicināt uz īpa&scaron;u sarīkojumu Zviedrijas vēstniecībā.</p> <p>Fotoizstādes &bdquo;Tētis Zviedrijā&rdquo; un &bdquo;Tētis Latvijā&rdquo; ir kopdarbs, kas top sadarbībā starp Zviedru institūtu (SI), Zviedrijas vēstniecību Latvijā, Latvijas vecāku organizāciju Mammamuntetiem.lv un Latvijas Nacionālo bibliotēku.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kontaktpersona pla&scaron;saziņas līdzekļu pārstāvjiem, kā arī sīkākām uzziņām par &scaron;o projektu:</p> <p>Gaļina Aizvakara, Zviedrijas vēstniecība Latvijā:</p> <p>Tālrunis: +371 67 68 66 18</p> <p>e-pasts: <a href="https://mail.inbox.lv/compose?to=galina.aizvakara%40gov.se">galina.aizvakara@gov.se</a></p>Wed, 30 Jan 2019 00:00:00 +0200http://biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=47873&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=47873&type=1GrāmatvedībaNVObezmaksas konsultācijasValmieras novada fondsBezmaksas konsultācijas nevalstiskajām organizācijām Madonā<p class="Teksts"><strong>28.&nbsp;janvārī no pulksten 10.00 Madonas bibliotēkā nevalstiskajām organizācijām būs pieejamas bezmaksas konsultācijas par grāmatvedības, juridiskajiem un attīstības jautājumiem. Īpa&scaron;i aktuāla &scaron;obrīd varētu būt gada pārskatu sagatavo&scaron;ana, ikdienas grāmatvedības kārto&scaron;ana, kā arī aktuālās finan&scaron;u piesaistes iespējas un patiesā labuma guvēju reģistrācija, kas obligāta visām biedrībām un nodibinājumiem. Uz konsultācijām iepriek&scaron; jāpiesakās pa tālruni 20258200 vai e-pastu <a href="mailto:vnf@vnf.lv">vnf@vnf.lv</a>.</strong></p> <p class="Teksts">&nbsp;</p> <p class="Teksts"><strong>NVO juridiskie un attīstības jautājumi</strong> aptver tādas tēmas kā NVO izveide, dibinā&scaron;anas dokumenti, statūtu un pārvaldes institūciju izmaiņas, darbības ilgtermiņa plāno&scaron;ana, līdzekļu piesaiste, projektu vadība utt. Konsultācijas sniedz Ansis Bērziņ&scaron;, Valmieras novada fonda vadītājs. Viņ&scaron; palīdz NVO par &scaron;īm tēmām kop&scaron; 2007.&nbsp;gada, ir vērtējis projektus EEZ finan&scaron;u instrumenta konkursos, tā gūstot priek&scaron;statu par organizāciju dažādību un par tipiskām kļūdām projektos, bet &scaron;obrīd piedalās jaunā perioda EEZ finansējuma plāno&scaron;anā.</p> <p class="Teksts">&nbsp;</p> <p class="Teksts"><strong>NVO grāmatvedības</strong> konsultācijas aptver jebkurus jautājumus saistībā ar finan&scaron;u uzskaiti, dokumentu noformē&scaron;anu, vienkār&scaron;ā un divkār&scaron;ā ieraksta grāmatvedības organizē&scaron;anu, gada pārskatiem utt. Konsultācijas sniedz Dzintra Blaua, pieredzējusi grāmatvede NVO, pa&scaron;valdībās un uzņēmumos.</p> <p class="Teksts">&nbsp;</p> <p class="Teksts">Izbraukuma konsultācijas vēl notiks 30.&nbsp;janvārī Cēsīs. Pateicoties Kultūras ministrijas atbalstam, Valmieras novada fonds individuālās konsultācijas nodro&scaron;ina bez maksas jebkurai biedrībai un nodibinājumam Vidzemē. Vairāk informācijas mājas lapā <a href="http://www.vnf.lv/">www.vnf.lv</a> sadaļā &ldquo;Aktuāli&rdquo;.</p> <p class="Teksts">&nbsp;</p> <p class="Teksts">&nbsp;</p> <p class="Teksts">Papildu informācija:</p> <p class="Teksts">Ansis Bērziņ&scaron;, Valmieras novada fonda valdes priek&scaron;sēdētājs</p> <p class="Teksts">Tālrunis: 26136756, 64281792; e-pasts: <a href="mailto:vnf@vnf.lv">vnf@vnf.lv</a></p> <p><a href="http://www.vnf.lv/">http://www.vnf.lv</a></p>Fri, 18 Jan 2019 00:00:00 +0200http://biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=47839&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=47839&type=1Lasīšanas veicināšanaPasākumsprojektsGrāmatu Starts“Grāmatu starts” Madonas novada bibliotēkā!<p>&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;Madonas novada bibliotēkas bērnu literatūras nodaļa ir vieta, kur ar grāmatu starpniecību bērns var iepazīt sevi pasaulē un pasauli sevī.&nbsp; Grāmatas ir neaizstājamas ikviena bērna attīstībā, bagātas valodas, personības un vērtību veido&scaron;anā.</p> <p>&nbsp;Pateicoties &nbsp;LNB Atbalsta biedrībai un Madonas novada pa&scaron;valdībai, &nbsp;pirmo reizi &nbsp;piedalīsimies projektā &ldquo;Grāmatu starts&rdquo; - bērnu lasī&scaron;anas veicinā&scaron;anas programmā, kas iepazīstina pirmsskolas vecuma bērnus ar aizraujo&scaron;o grāmatu pasauli, aicina uz pirmo tik&scaron;anos ar bibliotēku un rosina lasīt visai ģimenei kopā. &ldquo;Grāmatu startu&rdquo; radījis Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Bērnu literatūras centrs kā metodisku, visu Latviju aptvero&scaron;u ilgtermiņa lasī&scaron;anas veicinā&scaron;anas programmu pirmsskolas vecuma bērniem.</p> <p>&nbsp; Lasī&scaron;anas veicinā&scaron;anas programmas &bdquo;Grāmatu starts&rdquo; uzdevumi:</p> <ul> <li>stiprināt lasī&scaron;anas tradīciju ģimenē; </li> <li>nodro&scaron;ināt kvalitatīvas literatūras pieejamību ikvienam bērnam, neraugoties uz ģimenes finansiālajām iespējām vai dzīvesvietu; <ul> <li>veicināt bērnos interesi par literatūru un veidot bibliotēku pakalpojumus pievilcīgākus ģimenēm ar maziem bērniem;</li> <li>piedāvāt vienlīdzīgas izglīto&scaron;anās un attīstības iespējas ikvienam bērnam.</li> </ul> </li> </ul> <p>&nbsp;&nbsp;Projektā aicinām iesaistīties&nbsp; ģimenes, kurās aug 3-4 gadus veci bērni un kuri nav bibliotēkas klienti.&nbsp; Esam ieplānoju&scaron;i 4 tematiskas aktivitātes:</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>26. </strong><strong>janvāris</strong>- &rdquo;Pūce- pati gudrākā?&rdquo;-( pūce kā gudrības simbols bērnu literatūrā)</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; februāris- &rdquo; Dzejolēni&rdquo;- ( latvie&scaron;u autoru dzeja&nbsp; mazajiem)</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; marts-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &rdquo;Pasakas, pasaciņas&rdquo;- ( latvie&scaron;u tautas pasakas par dzīvniekiem)</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; aprīlis, bibliotēku nedēļa- &rdquo;Izlaidums un projekta rezultātu apkopo&scaron;ana.&rdquo;</p> <p>Katrs bērns, kur&scaron; piedalīsies visās nodarbībās, noslēgumā saņems &ldquo;Grāmatu starta&rdquo; komplektu: mugursomu, lasāmgrāmatiņu un rotaļlietu - projekta simbolu pūčulēnu, kā arī bro&scaron;ūru vecākiem par kopā lasī&scaron;anu un bērnu lasītprieka veicinā&scaron;anu</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;Sakarā ar ierobežoto dalībnieku skaitu, lūdzu pieteikties dalībai projektā &nbsp;līdz 20.01.2019. g. personīgi MNB bērnu literatūras nodaļā, zvanot pa t.&nbsp; 64821926 vai rakstot <a href="mailto:berni.mnb@gmail.com">berni.mnb@gmail.com</a> ,norādot bērna vārdu, uzvārdu un kontaktpersonu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Tikai laso&scaron;a un grāmatās guvusi zinā&scaron;anas, rado&scaron;u prātu un bagātu valodu nākamā paaudze veidos gudru, konkurētspējīgu, izcilībā un spēcīgās personībās balstītu sabiedrību Latvijā.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Līga Fiļipova, MNB BLN vadītāja, 64821926</p>Mon, 14 Jan 2019 00:00:00 +0200http://biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=47923&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=47923&type=1Lasīšanas veicināšanaSkaļās lasīšanas sacensībasacensība“Skaļās lasīšanas” Madonas novada fināls<p>Ceturtdien, 2019. gada 24.janvārī Madonas novada bibliotēkas bērnu literatūras nodaļā notiks nacionālās &ldquo;Skaļās lasī&scaron;anas&rdquo; Madonas novada fināls. &nbsp;Par Madonas novada&nbsp; &ldquo;Skaļās lasī&scaron;anas&rdquo; čempiona&nbsp; titulu sacentīsies 23 dalībnieki no 11 novada skolām.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Katrs&nbsp; sacensību dalībnieks uzstāsies 3 minūtes. Klausītāji un līdzjutēji varēs dzirdēt fragmentus gan no latvie&scaron;u, gan ārzemju autoru grāmatām. Īpa&scaron;i grūts uzdevums būs žūrijai- izvēlēties 3 labākos!</p> <p>&nbsp;</p> <p>Atnāc un atbalsti sacensību dalībniekus!</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Līga Fiļipova, MNB BLN vadītāja, 64821926</p>Tue, 22 Jan 2019 00:00:00 +0200http://biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=47669&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=47669&type=1SpēlesSpēļotavaSpēļotavai būt!<p>Spēlējot galda spēles tiek attīstītas sociālās prasmes - kā sadarboties ar citiem spēles dalībniekiem, kā izprast morāles normas un būt godīgam, stiprināts ģimeniskums, attīstīts intelekts un rado&scaron;ums. Viena no svarīgākajām prasmēm, ko iemāca spēles ir spēja sekot noteiktām instrukcijām un noteikumiem. Turklāt spēles parāda, ka ievērojot noteikumus, iespējams uzvarēt.</p> <p>&nbsp;</p> <p>2018. gada rudenī bērnu literatūras nodaļa&nbsp; ikvienu aicināja piedalīties aptaujā, lai noskaidrotu&nbsp; vai bibliotēkā būtu vajadzīga spēļotava.&nbsp; Aptaujā piedalījās 93 respondenti: 78% vecāku vai vecvecāku, 11% 1.-4. kla&scaron;u skolēni un 11% 5.-9. kla&scaron;u skolēni. Uz jautājumu &ldquo;Vai bibliotēkā vajadzīgas galda spēles?&rdquo; visi respondenti&nbsp; viennozīmīgi atbildēja - "jā"!&nbsp; Paldies par ierosinājumiem un priek&scaron;likumiem:</p> <p>o&nbsp;&nbsp; mūsu klienti vēlētos lasīt grāmatas bibliotēkas mājas lapā;</p> <p>o&nbsp;&nbsp; modernākus datorus;</p> <p>o&nbsp;&nbsp; pla&scaron;āku zonu dažādām aktivitātēm;</p> <p>o&nbsp;&nbsp; vairāk ilustratīva materiāla par jaunākajām grāmatām;</p> <p>o&nbsp;&nbsp; medijpratības nodarbības (e - grāmatu lasī&scaron;anu) u.c.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&Scaron;ī gada&nbsp;<strong>12. janvārī plkst. 11:00</strong>&nbsp;ikvienu interesentu aicinām atnākt uz Madonas novada bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļu, lai piedalītos&nbsp; 2019. gada pirmajā aktivitātē -&nbsp;<strong>Spēļotavas atklā&scaron;anā</strong>!&nbsp; Iepazīsim daudzas aizraujo&scaron;as galda spēles, mācīsimies tās spēlēt!&nbsp; Mūsu īpa&scaron;ie viesi - Gruntes: Arvis, Sigita, Laimrota, Teiksma.</p> <p>Noliksim malā telefonus, ļausimies bērni&scaron;ķīgam atklāsmes priekam un jautrībai!&nbsp;<br /><br />Gūsim pozitīvas emocijas!<br />&nbsp;<br />&zwnj;<br />&zwnj;<em>Bērnu literatūras nodaļas vadītāja<br />&zwnj;Līga Fiļipova</em></p>Wed, 02 Jan 2019 00:00:00 +0200http://biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=47670&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=47670&type=1IzstādespasākumiSpēlesaktivitātesMADONAS NOVADA BIBLIOTĒKAS AKTIVITĀTES JANVĀRA MĒNESĪ<p><strong>Gaidām Jūs Madonas novada bibliotēkā arī 2019.gadā, lai kopīgi lasītu, izglītotos, pilnveidotos, svinētu svētkus, emocionāli un kulturāli bagātinātos.</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>IZSTĀDES</strong></p> <p><strong><br /></strong></p> <p><strong>Abonementā</strong></p> <p><strong>02.01. - 31.01. </strong><strong>&ldquo;</strong>Cerību vārtos&rdquo; : Dzintrai Žuravskai 80</p> <p><strong>02.01. &ndash; 31.01. &ldquo; </strong>Pa&scaron;u darināts prieks&rdquo; &nbsp;: rokdarbi, amatniecība</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Uzziņu lasītavā<br /> 02.01. - 31.01. </strong>&ldquo;Katram cilvēkam ir unikāla dvēseles mūzika&rdquo; : psiholoģijas literatūra no Uzziņu lasītavas krājuma</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Eiropas savienības informācijas lasītavā (EDIC Gulbenē Madonas informācijas punkts)</strong></p> <p><strong>02.01. &ndash; 29.06. &ldquo;</strong>Rumānija &ndash; ES Padomes prezidentvalsts no 2019. gada janvāra līdz jūnijam&rdquo;</p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>Konferenču zālē</strong></p> <p><strong>02.01. &ndash; 31.01. </strong>Aivara Aivieksta dzeja fotogrāfijās &ldquo;Sagrūstītie pikseļi&rdquo;</p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>Bērnu literatūras nodaļā</strong></p> <p><strong>04.01.- 23.01.</strong> Lasītākās grāmatas - 2018</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>PASĀKUMI</strong></p> <p><strong><br /></strong></p> <p><strong>12.janvārī pulksten 11:00 </strong>UNESCO Latvijas Nacionālās Komisijas tīkla &ldquo;Stāstu bibliotēkas&rdquo;<strong> </strong>aktivitāte ģimenēm &ldquo;Stāsti par mums pa&scaron;iem&rdquo; -&nbsp; Spēļotavas atklā&scaron;ana.</p> <p><strong>24.janvārī </strong>Nacionālās &ldquo;Skaļās lasī&scaron;anas&rdquo; sacensību Madonas novada fināls.</p> <p><strong>26.janvārī pulksten 11:00 </strong>LNB Bērnu literatūras centra un LNB Atbalsta biedrības lasī&scaron;anas veicinā&scaron;anas projekta &ldquo;Grāmatu starts&rdquo; prezentācija un pirmā nodarbība &ldquo;Pūce - pati gudrākā&rdquo;<strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>Laipni aicinām ikvienu interesentu!<br /> </strong>Ieeja bez maksas.</p>Wed, 02 Jan 2019 00:00:00 +0200http://biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=47378&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=47378&type=1tikšanāsceļojumiSapņu piepildījums ceļojot<p>12.decembrī pulksten 13:00 "Sapņu piepildījums ceļojot" : tik&scaron;anās ar Ventspils reģionālās vides pārvaldes vecāko inspektoru Igo Midrijāni.</p> <p>Igo Midrijānis apceļojis pasaules malu malas, gūstot ieskatu dažādu ļoti at&scaron;ķirīgu valstu dabu, cilvēkiem, tradīcijām. Tik&scaron;anās laikā uzzināsim par spilgtākajiem ceļojumos gūtajiem iespaidiem, eksotiskākajām valstīm, kas apmeklētas, veiksmēm un grūtībām, ar ko nācies saskarties.</p>Sun, 02 Dec 2018 00:00:00 +0200http://biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=47368&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=47368&type=1tikšanāsEiropas Kultūras mantojuma gads; izloksnesTikšanās ar Kārli Kazāku<p class="NoSpacing">12.decembrī pulksten 12:00 aicinām uz Madonas novada bibliotēku, lai tiktos ar dziedātāju, komponistu, dziesminieku, izlok&scaron;ņu pētnieku un aizrautīgu ceļotāju Kārli Kazāku.</p> <p class="NoSpacing">Kārlis Kazāks pla&scaron;ākai Latvijas sabiedrībai atpazīstams kā muzikālās ekspedīcijas "Velomūzika" rīkotājs, latvie&scaron;u valodas izlok&scaron;ņu pētnieks, TV raidījumu cikla &ldquo;Dzirdi balsis ar Kārli Kazāku&rdquo; radītājs un vadītājs, tātad Latvijas vietu, dialektu un kultūras pazinējs.</p> <p class="NoSpacing">Lai izzinātu Eiropas kultūras vēsturi un vērtības, kā arī nostiprinātu Eiropas identitātes sajūtu, jāsāk ar savas valsts vērtību izzinā&scaron;anu, tāpēc noslēdzoties Eiropas Kultūras mantojuma gadam, vērsīsim uzmanību uz mūsu kultūras mantojumu, uz mūsu unikālajām vērtībām, un leposimies ar tām.</p> <p class="NoSpacing">Pasākumu organizē Europe Direct informācijas centra Gulbenē Madonas informācijas punkts, kas atrodas Madonas novada bibliotēkā.<br /> <br /> Madonas novada bibliotēkā 12.decembrī pulksten 12.</p> <p class="NoSpacing">Ieeja bez maksas.</p>Sat, 01 Dec 2018 00:00:00 +0200http://biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=47367&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=47367&type=1pasākums; izstādes; aktivitātesMADONAS NOVADA BIBLIOTĒKAS AKTIVITĀTES DECEMBRA MĒNESĪ<p><strong>Decembra mēnesī gaidīsim Madonas novada bibliotēkā, lai iesaistītos aktivitātēs, aplūkotu izstādes un izvēlētos izdevumus.</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>IZSTĀDES</strong></p> <p><strong><br /></strong></p> <p><strong>Abonementā</strong></p> <p><strong>01.12. - 29.12. </strong>&ldquo;Ceļ&scaron; cauri laikiem&rdquo; akadēmiķim Jānim Stradiņam 85</p> <p><strong>Uzziņu lasītavā<br /> </strong><strong>01.12. - 29.12. </strong>Ziemassvētku zvaigzne</p> <p>Lai pār visiem mirdz!</p> <p>Miers lai ir virs zemes,</p> <p>Miers iek&scaron; katras sirds! (Vensku Edvarts)</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Konferenču zālē</strong></p> <p><strong>03.12. &ndash; 29.12. </strong>Aivara Aivieksta dzejas fotogrāfijas</p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>Bērnu literatūras nodaļā</strong></p> <p><strong>01.12.- 29.12.</strong> &ldquo;Ko dara ziema</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>PASĀKUMI</strong></p> <p><strong><br /></strong></p> <p><strong>12.decembrī pulksten 12:00</strong> Eiropas Kultūras mantojuma gada noslēguma pasākums &ldquo;Pasaules ceļos: ceļojuma piezīmes&rdquo; &ndash; tik&scaron;anās ar dziedātāju, komponistu, dziesminieku, izlok&scaron;ņu pētnieku un aizrautīgu ceļotāju Kārli Kazāku<strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>Laipni aicinām ikvienu interesentu!<br /> </strong>Ieeja bez maksas.<strong><br /></strong></p>Sat, 01 Dec 2018 00:00:00 +0200http://biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46918&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46918&type=1MūzikaKoncertsKlasikaLatvijai - 100Koncertprogramma “Latviešu mūzikas dārgumi”<p>Noslēdzoties Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas &ldquo;Latvijai 100&rdquo; projektu konkursā atbalstītajam projektam &ldquo;Soļi un pakāpieni laikā: paaudžu sarunas bibliotēkā&rdquo; kā noslēguma aktivitāti Madonas novada bibliotēka piedāvā koncertprogrammu &ldquo;Latvie&scaron;u mūzikas dārgumi&rdquo;, kas<strong> </strong>2018. gada 23. novembrī pulksten 13:00 notiks<strong> </strong>Madonas Kultūras namā.</p> <p>Koncertprogrammā &ldquo;Latvie&scaron;u mūzikas dārgumi&rdquo; iekļautas izmeklētas latvie&scaron;u klasiskās mūzikas pērles izcilu mākslinieku sniegumā.</p> <p>Klavieres - Liene Circene, čells - Ivars Bezprozvanovs, solists &ndash; Jānis Apeinis. Koncertu vadīs Karina Bērziņa</p> <p class="NoSpacing">&nbsp;</p> <p>Ieeja bez maksas</p>Tue, 30 Oct 2018 00:00:00 +0200http://biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46917&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46917&type=1PasākumstikšanāsZiemeļvalstisZiemeļvalstu diena Madonā<p class="NoSpacing">14.novembrī pulksten 13:30 aicinām uz Madonas novada bibliotēku, lai tiktos ar žurnālisti, raidījumu veidotāju, kaislīgu ceļotāju un TV seju Martu Selecku, lai sarunātos par Ziemeļu pusi un atzīmētu Ziemeļvalstu dienu Madonā.</p> <p>Marta Selecka darbojusies &ldquo;Vides filmu studijā&rdquo;, zināma kā Zelta Zivtiņas reklāmas seja, Latvijas jaunatklā&scaron;anas raidījuma &ldquo;Te!&rdquo;, raidījumu cikla &ldquo;Dzintara puse&rdquo;, autorraidījuma &ldquo;Ziemeļu puse&rdquo; &ldquo;stūrētāja&rdquo;, kā arī dokumentālo raidījumu cikla &ldquo;LiteraTūre &ndash; ceļojums ar rakstnieku&rdquo; idejas autore (kopdarbs ar Gustavu Terzenu un &ldquo;VFS Films&rdquo; komandu), ko LTV1 sāks demonstrēt 2019.gada sākumā.</p> <p>Marta Selecka teikusi: &ldquo;Man patīk meklēt un atrast savdabību vietās un cilvēkos &ndash; vērtību, kurai pati no sirds ticu un uzticos&rdquo;.</p> <p>Sarunas laikā noskaidrosim par Ziemeļvalstu ceļojumos gūtajām atziņām, spilgtākajiem iespaidiem, lielākajiem izaicinājumiem un ne tikai.</p> <p>&Scaron;ī aktivitāte tapusi &ldquo;Europe Direct&rdquo; projekta ietvaros, saņemot Eiropas Komisijas līdzfinansējumu.</p> <p class="NoSpacing"><strong>&nbsp;</strong></p> <p>Ieeja bez maksas</p>Tue, 30 Oct 2018 00:00:00 +0200http://biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46948&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46948&type=1PasākumsseminārsVeselībaUztursVeselības semināru cikla nodarbība<p>4.novembrī pulksten 15:00 Madonas novada bibliotēkas Konferenču zālē Veselības semināru cikla Creation Health kārtējā nodarbība.</p> <p>&Scaron;īs nodarbības tēma - UZTURS jeb Tu esi tas, ko Tu ēd un kā Tu ēd.</p>Wed, 31 Oct 2018 00:00:00 +0200http://biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46919&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46919&type=1mākslagleznasizstādenovadnieceLāsmas Dumerānes darbu izstāde<p>Novembrī Madonas novada bibliotēkā apskatāma Latvijas mākslas akadēmijas restaurācijas nodaļas studentes Lāsmas Dumerānes darbu izstāde.</p> <p>Lāsma dzīves pamatus apguvusi tepat Madonas novadā, mācoties Sarkaņu pamatskolā un Madonas pilsētas 1.vidusskolā, absolvējusi Jāņa Simsona Madonas mākslas skolu, restaurācijas pamatus un profesijas būtību apguvusi Rīgas Celtniecības koledžā, &scaron;obrīd papla&scaron;ina savu prasmju kopumu Latvijas Mākslas akadēmijas restaurācijas nodaļā.</p> <p>Aicinām aplūkot izstādi, kurā apkopoti dažādās tehnikās tapu&scaron;i mākslas darbi!</p> <p>Ieeja bez maksas.</p>Tue, 30 Oct 2018 00:00:00 +0200http://biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46916&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46916&type=1IzstādespasākumitikšanāsKoncertiMADONAS NOVADA BIBLIOTĒKAS AKTIVITĀTES NOVEMBRA MĒNESĪ<p><strong>Novembra mēnesī gaidīsim Madonas novada bibliotēkā, lai iesaistītos pasākumos, aplūkotu izstādes un izvēlētos izdevumus.</strong></p> <p><strong><br /></strong></p> <p><strong>IZSTĀDES</strong></p> <p><strong>Abonementā</strong></p> <p><strong>01.11. - 30.11. &ldquo;</strong>Ir tikai viena Latvija un citas nav nekur.</p> <p>Tā nāk no senču zemes dzīlēm un debesīm,</p> <p>Kas kopā tur.&rdquo; /Andrejs Eglītis/</p> <p><br /> <strong>Uzziņu lasītavā<br /> 01.11. - 30.11.&nbsp;</strong>Izstāde autoram novadniekam &ndash; 2018. gada jubilāram: &ldquo;Dzīve &ndash; tas tāds dziļums &ndash; neizsmeļams.-&ldquo;&nbsp; 29.novembrī Aivaram Aiviekstam &ndash; 75!</p> <p><strong>01.11. - 30.11.</strong> &ldquo;Mana Latvija&rdquo; &ndash; Latvijai 100</p> <p><br /> <strong>Konferenču zālē</strong></p> <p><strong>01.11. &ndash; 30.11. </strong>Lāsmas Dumerānes personālizstāde</p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>Bērnu literatūras nodaļā</strong></p> <p><strong>01.11. &ndash; 29.11. &ldquo;</strong>Mana Latvija svin simtgadi&rdquo;</p> <p><strong>27.11.- 30.12.</strong> &ldquo;Ko dara ziema</p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>Pasākumi</strong></p> <p><strong>14.novembrī plkst. 13:00</strong> Ziemeļvalstu diena &ndash; tik&scaron;anās ar žurnālisti, raidījumu veidotāju, kaislīgu ceļotāju un TV seju Martu Selecku.<strong>&nbsp;</strong></p> <p>Novembrī Bērnu lietaratūras nodaļā &ldquo;Mūsu Latvijai dzim&scaron;anas diena!&rdquo; &ndash; sarunas, grāmatu apskati par patriotismu.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>23. novembrī plkst. 13:00 </strong>noslēdzoties Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas &ldquo;Latvijai 100&rdquo; projektu konkursā atbalstītajam projektam &ldquo;Soļi un pakāpieni laikā: paaudžu sarunas bibliotēkā&rdquo; kā noslēguma aktivitāti Madonas novada bibliotēka piedāvā koncertprogrammu &ldquo;Latvie&scaron;u mūzikas dārgumi&rdquo;, kas notiks<strong> </strong>Madonas pilsētas kultūras namā.</p> <p><strong><br /> Laipni aicinām ikvienu interesentu!</strong></p> <p><strong><br /> </strong>Ieeja bez maksas.</p>Tue, 30 Oct 2018 00:00:00 +0200http://biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46812&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46812&type=1PasākumstikšanāsbērniemspēleģimenesKārtējā pasākumu cikla «Mantojums. Mans? Tavs? Mūsu!» tikšanās<p>Atnāc sestdien, 2018. gada 27.oktobrī no plkst. 11:00- 13:00 uz Madonas novada bibliotēkas bērnu literatūras nodaļu&nbsp; un piedalies pasākumā &laquo;Mantojums. Mans? Tavs? Mūsu!&raquo;</p> <p>Par pa&scaron;radīto ģimenes spēli stāstīs: Arvis, Sigita, Laimrota un Teiksma Gruntes.</p> <p>Pateicoties CEMEX iespēju fonda atbalstītajam projektam&rdquo; 3D - radi Latvijai&rdquo; , ikviens varēs izmēģināt jaunos&nbsp; 3D burvju zīmuļus! Nāc un izmēģini zīmēt telpiski!</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <div><em>Līga Fiļipova,</em></div> <div><em>Bērnu literatūras nodaļas vadītāja</em></div>Mon, 22 Oct 2018 00:00:00 +0300http://biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46811&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46811&type=1jauniešibērniemaktivitātespiedāvājumsbrīvdienasPavadi brīvdienas bibliotēkā!<p>Aicinām rudens brīvdienu nedēļā nākt uz bibliotēku un aizraujo&scaron;i pavadīt ik dienu, īpa&scaron;s nedēļas piedāvājums būs sagatavots Bērnu literatūras nodaļā.</p> <div><span style="color: #333333; font-family: &quot;Open Sans&quot;, Tahoma, Arial, sans, _sans;"><br /></span> <div> <p>22.oktobrī:Spēļu diena!</p> <p>23.oktobrī plkst. 11:00: Jauno grāmatu diena.</p> <p>24.oktobrī plkst. 11:00-12:00: interaktīva nodarbība &laquo;Rudens. Koki. Krāsas.&raquo;</p> <p>25.oktobrī plkst. 11:00- 12:00: fragmenti no&nbsp; animācijas filmas &laquo;Lupatiņi&raquo; (Inesei Zanderei- 60)</p> <p>27.oktobrī plkst. 11:00- 13:00: aktivitāte &laquo;Mantojums. Mans? Tavs? Mūsu!&raquo;</p> </div> </div>Sat, 20 Oct 2018 00:00:00 +0300http://biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46725&type=1http://biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46725&type=1VēsturePasākumstikšanāspaaudzesVēsture. Kāpēc?<p>&nbsp;&nbsp;Laipni aicinām <strong>18. oktobrī 17:00</strong> uz pasākumu cikla &ldquo;Soļi un pakāpieni laikā&rdquo; novadnieku triju paaudžu sarunām <strong>Madonas novada bibliotēkā</strong>. Tā būs kārtējā, nu jau ceturtā, tik&scaron;anās. &Scaron;oreiz sarunu tēma ir vēsture.<strong> Pasākuma viesi: Indulis Zvirgzdiņ&scaron; un Andris Trečaks, jaunāko paaudzi pārstāvēs jaunsargi. &nbsp;</strong></p> <p>&nbsp;&nbsp;Latvijas simtgades gadā būsim izgodāju&scaron;i mūsu pamatvērtības: vidi &ndash; tiekoties ar mežiniekiem, kultūru &ndash; ieklausoties triju paaudžu bibliotekāru stāstījumā, veselību &ndash; uzzinot novadnieku mediķu pieredzi. Mūsu reģiona vēsture, tās izzinā&scaron;ana, materiālu, lietu, stāstījumu, atmiņu saglabā&scaron;ana novadpētniecības krājumā, grāmatās, muzejos, &nbsp;kāpēc izvēlei tam pievērsties visa darba mūža garumā ir vērtība, kas rosina tam atvēlēt savu brīvo laiku, kas mudina jaunās paaudzes cilvēkus domāt par Latviju, būt gataviem to saudzēt un pasargāt &ndash; tēmas, par kurām vēlamies runāt tik&scaron;anās laikā.</p> <p>&nbsp; Aktuāla tagadne mirklī jau pārtop par vēsturi &ndash; tādēļ ir vērts to piefiksēt gan ar tradicionālām, gan ar mūsdienu tehnoloģiju piedāvātajām iespējām. Pasākumu cikla&nbsp; aktivitātes tiek nofilmētas un saglabātas Madonas novada bibliotēkas novadpētniecības krājumā. Paldies Kārlim Kumsāram! Pateicoties &scaron;im VKKF atbalstītajam projektam esam ieguvu&scaron;i skārienjutīgo monitoru, kas tiks turpmāk izmantots izstāžu papildinā&scaron;anai, lai ar interaktīvām metodēm popularizētu novadpētniecības krājumu.</p> <p>&nbsp; Norises novadā ir vienlaikus gan sociālās domas &scaron;odiena, gan vēsture. Bez vēstures nav sakņu, bez saknēm nav identitātes. Par identitāti domājam apziņas, atmiņas, rakstības un pat sajūtu līmenī. To ietekmē laiks, vieta, vide, kas, savukārt, nemitīgi mainās. Stabilitāti pie&scaron;ķir tradīcijas, pārmantotība. &ldquo;Kur tad patiesībā meklējamas identitātes? Taču ne skapī, muzeja noliktavās vai mežā. Tie&scaron;i cilvēciskā pieredze ir tā norise, kas plūst, bagātinās, mainās, uztur spēkā un noraida identitātes.&rdquo; (K. Vērpe)</p> <p>&nbsp; Tiksimies un sarunāsimies! B. Matīsa sociālajā medijā <em>facebook </em>pirms pāris gadiem bija ierakstījusi: &ldquo;Madona ir kā plauksta &ndash; mēs visi viens otram blakus kā pirksti.&rdquo; Sadarbojamies, esam kopā, veidojam savu stāstu kopā ar pārējiem. Lai mums izdodas!</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Sarmīte Radiņa</p>Thu, 11 Oct 2018 00:00:00 +0300