Saulkrastu novada dome (reģistrācijas numurs 90000068680) aicina darbā uz nenoteiktu laiku BIBLIOTĒKAS VADĪTĀJU


Galvenie amata pienākumi

• plānot, organizēt un vadīt bibliotēkas darbu;

• izstrādāt un aktualizēt bibliotēkas attīstības stratēģiju un darba plānu;

• uzturēt un papildināt bibliotēkas elektronisko katalogu, bibliotēkas krājumu fondu;

• plānot, organizēt un īstenot bibliotēkas publiskos pasākumus un norises dažāda vecuma un interešu grupām;

• konsultēt bibliotēkas apmeklētājus par bibliotēkā pieejamiem resursiem un komunikācijas tehnoloģiju izmantošanu;

• organizēt lasīšanas veicināšanas pasākumus;

• nodrošināt novadpētniecības materiālu vākšanu, uzkrāšanu, saglabāšanu un popularizēšanu;

• iesaistīties projektos, kas saistīti ar bibliotēku pakalpojumiem;

• plānot, sagatavot un racionāli izmantot iestādes budžeta līdzekļus;

• sagatavot pārskatus par bibliotēkas darbu.

 

Prasības pretendentam:

• augstākā akadēmiskā, augstākā profesionālā vai vidējā speciālā izglītība bibliotēku darba jomā vai tālākizglītības kursu beigšanas sertifikāts bibliotēku darba jomā;

• vēlama darba pieredze saistībā ar darbu bibliotēkā;

• vēlama pieredze iestādes vai struktūrvienības vadītāja amatā;

• pamatzināšanas finanšu plānošanas jomā un personāla jautājumos;

• prasme pastāvīgi pieņemt lēmumus, noteikt prioritātes, ievērot termiņus, 

• labas sadarbības veidošanas un komunikācijas prasmes;

• valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī;

• labas datorprasmes.

 

Piedāvājam:

• atalgojumu bruto 873 euro;

• veselības apdrošināšanu (pēc pārbaudes laika beigām);

• dinamisku, atbildīgu darbu;

• profesionālu kolēģu atbalstu ikdienas darbā;

• iespējas strādāt saliedētā un mērķtiecīgā komandā.

 

Motivācijas vēstuli un CV ar norādi „Bibliotēkas vadītājs” līdz 2017. gada 30.maijam sūtīt uz e- pastu personals@saulkrasti.lv vai pa pastu Raiņa iela 8, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV-2160 vai iesniegt personīgi Saulkrastu novada domē 203.kabinetā domes darba laikā.

Tālrunis uzziņām 25446605

 

 

Ezernieku pagasta pārvalde aicina darbā BIBLIOTĒKAS VADĪTĀJU uz nenoteiktu laiku

 

Prasības pretendentam:

 Augstākā akadēmiskā, augstākā profesionālā, vidējā speciālā izglītība bibliotēku darba jomā; tālākizglītības kursu beigšanas sertifikāts bibliotēku darba jomā vai ir uzsāktas mācības par bibliotekāru.

 Labas datorprasmes (MS Word, MS Excel, Internet Explorer, prasme strādāt ar valsts nozīmes un citu bibliotēku kopkatalogiem, tai skaitā BIS ALISE).

 Spēja plānot un organizēt savu darbu.

 Valsts valodas prasme atbilstoši augstākās pakāpes prasībām.

 

Amata pienākumi:

 Plānot un organizēt bibliotēkas darbu, izstrādāt bibliotēkas attīstības stratēģiju;

 Plānot, organizēt un īstenot bibliotēkas publiskos pasākumus un norises dažāda vecuma un interešu grupām;

 Iesaistīties projektos, kas saistīti ar bibliotēku pakalpojumiem;

 Pārzināt krājuma komplektēšanas avotus, komplektēt bibliotēkas krājumus;

 Sistematizēt, klasificēt un katoliģizēt iespieddarbus un citus informācijas dokumentus;

 Pārvaldīt un uzturēt savas bibliotēkas informācijas sistēmu – katalogu;

 Sniegt informācijas pakalpojumus uz vietas bibliotēkā, tiešsaistē un attālināti, izmantojot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas;

 Pārzināt literatūras krājumus, organizēt lasīšanas veicināšanas pasākumus;

 Konsultēt bibliotēkas lietotājus par bibliotēkā pieejamiem resursiem un komunikācijas tehnoloģiju izmantošanu.

 

Mēs piedāvājam:

 Atbildīgu, interesantu un dinamisku darbu;

 Stabilu atalgojumu un sociālās garantijas.

 

Pieteikumu, CV un motivācijas vēstuli iesūtīt/iesniegt Dagdas novada pašvaldības Ezernieku pagasta pārvaldē līdz 2017.gada 1.jūnijam (ieskaitot), e-pasts: ezernieki@dagda.lv

Papildu informācija pa tālr. 65681483; 26565249

 


Sabiles pilsētas un Abavas pagasta pārvalde rīko atklātu pretendentu konkursu uz vakanto BIBLIOTEKĀRA amatu darbam Sabiles bibliotēkā (uz noteiktu laiku) 

 

Konkursā var piedalīties jebkurš pilngadīgs LR pilsonis, kurš atklāta pretendentu konkursa nolikumā noteiktajā kārtībā un termiņā iesniedzis pieteikumu (konkursa nolikumā minētos dokumentus) dalībai atklātā pretendentu konkursā. 

 

Pretendentiem jāiesniedz:

- iesniegumu dalībai atklātā pretendentu konkursā;

- aizpildītu aptaujas anketu;

 - izglītības dokumentu un amata pienākumu izpildei atbilstošu papildus apmācību apliecinošu dokumentu kopijas;

 - motivācijas vēstuli (ne vairāk kā vienu A4 formāta lapu).

 

Pieteikumus var iesūtīt pa pastu, norādot adresātu - Sabiles pilsētas un Abavas pagasta pārvalde, Pilskalna iela 6, Sabile, Talsu novads, LV-3294, vai iesniegt personīgi slēgtā aploksnē Sabiles pilsētas un Abavas pagasta pārvaldē darba laikā. Uz aploksnes jābūt norādei „Konkursam uz bibliotekāra amatu”.

 

Pieteikumu iesniegšanas termiņš - 2017.gada 31.maijs, plkst.17.00.

 

 

Tālrunis informācijai 63252108

 

Konkursa nolikums, iesnieguma veidlapa, aptaujas anketa.

Avots: talsi.lv

 

 

 

 

Ropažu novada bibliotēka aicina darbā
BIBLIOTEKĀRU/I
Prasības:
Augstākā izglītība,
Interese par literatūru
,
Ļoti labas datora lietošanas
un informācijas meklēšanas
prasmes
,
Komunikācijas prasmes, teicama saskarsmes kultūra
,
Spēja uzņemties atbildību, s
trādāt patstāvīgi
,
Spēja strādāt radoši, izrādīt iniciatīvu un organizēt pasākumus.
Kā priekšrocība tiks uzskatīta:
Izglītība bibliotēkzinātnes un/vai informācijas pārvaldības jomā
,
Pieredze darbā ar BIS
Alise,
Pieredze bibliotēkas darbā.
Piedāvājam:
Stabi
lu atalgojumu,
Iesp
ējas profesionāli pilnveidoties,
Pilnas slodzes darbu.
Pretendentam jāiesniedz šādi dokumenti:
Īss dzīves un darba gaitu apraksts
(
CV
)
,
P
ieteikum
s (motivācijas vēstule),
I
zglītīb
as dokumentu kopijas.
Dokumentus ar norādi „Pieteikums uz vakanci”
iesniegt Ropažu novada bibliotēkā, Sporta ielā 2 k.3,
Ropaži, Ropažu novads, LV
-
2135
personīgi
vai
nosūtīt
elektroniski uz e
-
pastu
dace.smuksa@ropazi.lv
, vai pa pastu
uz iepriekš minēto adresi
līdz
201
6
.gada
5
.
februārim
(pasta
zīmogs)
. Sīkāka informācija pa tālruni
top: 838.317px; font-size: 18.4px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(0.92851);">22084082
top: 838.317px; font-size: 18.4px; font-family: sans-serif;">.
kultūras karte Latvijas filmu bibliotēkas SĀC AR LATVIJU BIBLIOTĒKĀ Jaunā LNB Digitālā kolekcija www.periodika.lv