Kultūras ministrija izsludina atklātu konkursu uz Latvijas Neredzīgo bibliotēkas direktora amatu

 

Galvenie pienākumi:

•  plānot, vadīt un koordinēt Latvijas Neredzīgo bibliotēkas darbu, nodrošinot Latvijas Neredzīgo bibliotēkas mērķu un uzdevumu izpildi;

•  pārstāvēt Latvijas Neredzīgo bibliotēkas intereses valsts un pašvaldību iestādēs, komercsabiedrībās un tiesu iestādēs;

•  nodrošināt Latvijas Neredzīgo bibliotēkas finansiālo, juridisko un administratīvo darbību tās mērķu un uzdevumu īstenošanai atbilstoši normatīvo aktu prasībām;

•  nodrošināt Latvijas Neredzīgo bibliotēkas stratēģijas izstrādi un Latvijas Neredzīgo bibliotēkas akreditāciju.

 

Prasības pretendentiem/-ēm:

•  augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība sociālajās vai humanitārajās zinātnēs;

•  vismaz 3 (trīs) gadu darba pieredze vadošā amatā;

•  teicamas latviešu valodas un labas vismaz 2 (divu) svešvalodu (tai skaitā angļu valodas) zināšanas (vismaz C1 līmenis valsts valodai, vismaz B1 līmenis mutvārdu saziņas prasmēs svešvalodām atbilstoši Europass Valodu pases pašnovērtējuma tabulai http://www.europass.lv/valodu-pase);

•  vēlama darba pieredze projektu vadībā;

•  labas zināšanas un izpratne par bibliotēku darbību un funkcijām;

•  labas sadarbības un komunikācijas prasmes;

•  labas darba organizācijas un vadības prasmes.

 

Amatam noteikta 1.saime „Administratīvā vadība”, IVB līmenis, 14.mēnešalgu grupa.

Bruto mēnešalga 1093,00 EUR. 

 

Konkursa pretendentiem/-ēm līdz 2017.gada 8.martam jānosūta pieteikumu pa pastu vai jāiesniedz personīgi (ievietotu slēgtā aploksnē) Kultūras ministrijas Dokumentu pārvaldības nodaļā K.Valdemāra ielā 11a, Rīgā, 21.kabinetā, LV-1364, (ja dokumenti tiek nosūtīti pa pastu, lūdzam ievērot, ka pasta zīmogs ir 08.03.2017.), vai elektroniski uz e-pastu: pastskm.gov.lv ar norādi „Pieteikums konkursam uz Latvijas Neredzīgo bibliotēkas direktora amatu” šādi dokumenti:

•  pieteikuma anketa;

•  parakstītu dzīves gājuma aprakstu (Curriculum Vitae) (vēlams sagatavot atbilstoši Europass CV standarta formai (pieejama http://www.europass.lv/curriculum-vitae/veidlapas);

•  izglītību apliecinošu dokumentu kopijas (ja izglītības dokuments vai grāds iegūts ārvalstīs, pievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam vai grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds);

•  pretendenta izstrādātu Latvijas Neredzīgo bibliotēkas darbības attīstības piedāvājumu turpmākajiem 3 (trīs) gadiem, kurā norādīti tā īstenošanas veidi un līdzekļi (teksta apjoms – ne vairāk kā 3 (trīs) A4 formāta lapas);

kā arī citus dokumentus, kurus pretendents/-e uzskata par nepieciešamu pievienot.

 

Papildinformācija: http://www.km.gov.lv/lv/ministrija/vakances.html

 

 

Salaspils novada bibliotēka aicina darbā Abonementa vadītāju

 

1. Prasības pretendentiem/-ēm: 

1.1. augstākā profesionālā izglītība bibliotēku darba jomā

1.2. praktiskā darba pieredze bibliotēkā ne mazāk kā 3 gadi

1.3. BIS ALISE prasmes

1.4. labas organizatoriskās un saskarsmes prasmes

 

2. Galvenie amata pienākumi:

2.1.  plānot, organizēt un vadīt Abonementa darbu

2.2. organizēt darbu ar krājumu, nodrošināt tā kvalitāti

2.3. nodrošināt jauno darbinieku apmācību un studiju mācību prakses vadīšanu atbilstoši nodaļas kompetencei

2.4. sniegt konsultācijas Pierīgas bibliotēku bibliotekārajiem speciālistiem savas kompetences ietvaros

 

3. Pretendentiem/-ēm iesniedzamie dokumenti:

3.1.pieteikuma/motivācijas vēstule;

3.2.profesionālās pieredzes apraksts (Curriculum Vitae);

3.3.izglītību apliecinošu dokumentu kopijas

 

Mēs piedāvājam: veselības apdrošināšanu un sociālās garantijas, iespējas pilnveidot profesionālās zināšanas.

 

Piedāvājumi iesniedzami līdz 2017.gada 25.februārim personīgi vai nosūtāmi pa pastu Salaspils novada bibliotēkas direktorei, Enerģētiķu iela 9, Salaspils,  LV-2121 vai e-pastu daiga.orbidane@biblioteka.salaspils.lv 

Atbildes uz pieteikumiem tiks nosūtītas tikai tiem pretendentiem, kurus aicināsim uz pārrunām. Garantējam informācijas konfidencialitāti.

Uzziņas pa tālruni 67387157

 

 

 

Ropažu novada bibliotēka aicina darbā
BIBLIOTEKĀRU/I
Prasības:
Augstākā izglītība,
Interese par literatūru
,
Ļoti labas datora lietošanas
un informācijas meklēšanas
prasmes
,
Komunikācijas prasmes, teicama saskarsmes kultūra
,
Spēja uzņemties atbildību, s
trādāt patstāvīgi
,
Spēja strādāt radoši, izrādīt iniciatīvu un organizēt pasākumus.
Kā priekšrocība tiks uzskatīta:
Izglītība bibliotēkzinātnes un/vai informācijas pārvaldības jomā
,
Pieredze darbā ar BIS
Alise,
Pieredze bibliotēkas darbā.
Piedāvājam:
Stabi
lu atalgojumu,
Iesp
ējas profesionāli pilnveidoties,
Pilnas slodzes darbu.
Pretendentam jāiesniedz šādi dokumenti:
Īss dzīves un darba gaitu apraksts
(
CV
)
,
P
ieteikum
s (motivācijas vēstule),
I
zglītīb
as dokumentu kopijas.
Dokumentus ar norādi „Pieteikums uz vakanci”
iesniegt Ropažu novada bibliotēkā, Sporta ielā 2 k.3,
Ropaži, Ropažu novads, LV
-
2135
personīgi
vai
nosūtīt
elektroniski uz e
-
pastu
dace.smuksa@ropazi.lv
, vai pa pastu
uz iepriekš minēto adresi
līdz
201
6
.gada
5
.
februārim
(pasta
zīmogs)
. Sīkāka informācija pa tālruni
top: 838.317px; font-size: 18.4px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(0.92851);">22084082
top: 838.317px; font-size: 18.4px; font-family: sans-serif;">.
kultūras karte Latvijas filmu bibliotēkas SĀC AR LATVIJU BIBLIOTĒKĀ Jaunā LNB Digitālā kolekcija www.periodika.lv