Latvijas Universitātes Informācijas un bibliotēku studiju nodaļa aicina apgūt tālākizglītības kursu “Līderība un literatūra: organizāciju uzvedības izpēte”.

• Kursa autors un pasniedzējs ir ASV viesprofesors Džons Lubāns (John Lubans).

 

• Kursa mērķis ir parādīt, kā literatūra, īpaši fabulu žanrs, palīdz izprast pārvaldības, līderības un organizācijas jēdzienus.

 

• Kursa apguves pamatā tiks izmantota Džona Lubāna grāmata "Fables for Leaders", kā arī citas fabulas un citu literatūras žanru darbi.

 

• Kursā tiks apgūti komandas un komandu darba jēdzieni, grupu dinamika, pašvadīšana, līderība un efektīva sekošana.

 

• Studiju metodes: lekcijas, organizētas diskusijas, filmu skatīšanās un literatūras lasīšana un to analizēšana u.c.

 

• Kurss notiek no 2019.gada 4. aprīļa līdz 30.maijam – katru ceturtdienu (no plkst.12.30 līdz 16.00) (kopā 32 stundas, 2 kp), pamatā – angļu valodā.

 

• Kursa apguves rezultātā tiek izsniegta LU apliecība.

 

• Kursa apguve – bez maksas.

 

Lūdzu pieteikties līdz 25.martam, rakstot uz e-pastu: baiba.holma@lu.lv, norādot vārdu, uzvārdu, darba vietu.

 

Studiju kursa kalendārais plāns

1. Ievads. Kursa saturs un struktūra, apguves norise. L2

2. Grāmata “Fables for Leaders”. Fabulu saistība ar pārvaldību. L2

3. Biroja politika. L2

4. Pieklājība, lojalitāte un respekts. L2

5. Organizācijas darbs. L2

6. Kooperācija, lēmumu pieņemšana, novērtējums, bailes, neveiksmes. L2

7. Problēmas un to risinājumi. L2

8. Pārmaiņas: tās notiek! L2

9. Budžeta un stratēģiskā plānošana.L2

10. Resursi, to pārvaldīšana. L2

11. Efektīvie sekotāji. Komandu darbs. Robežu novilkšana. L2

12. Komandu projekta darba prezentēšana. L2

13. Efektīva vadīšana. Padomu došana un pieņemšana. L2

14. Mazāk vainot, vairāk darīt. Vairāk humoru, lūdzu! L2

15. Kursa gala eksāmens. L2

16. Metaforas un to loma vadības procesu izziņā. L2

 

Studiju rezultāti

Apgūstot šo kursu, kursa klausītājam ir jābūt atbildēm uz šādiem jautājumiem:

- kuros literārajos darbos ir atrodami skaidrojumi, kuri ļauj labāk saprast organizācijas, īpaši - demokrātiskas darba vietas;

- kā fabulas, īsie stāsti un citi literatūras žanri palīdz vieglāk izskaidrot sarežģītus tematus, piemēram, pašvadošas komandas, komanduizveide;

- kuri ir labi literāro darbu piemēri efektīviem līderiem (ko dara līderi);

- kuri ir efektīvi sekotāji (ko dara sekotāji);

- kā literatūra palīdz mums saprast un ieraudzīt sevi, lai labāk iekļautos organizācijas kopējā uzvedībā;

- kā ir pielietojamas Endrjū Langa (Andrew Lang) līdzības par Ēzopu?

 

Kursa apguves laikā tiks iegūtas


Zināšanas par:

1. literatūras avotiem (un to autoriem) saistībā ar līderību un komandu darbu;

2. šo avotu izmantošanu cilvēka uzvedības izprašanai un motivācijai darbavietā.

3. līderību un kā to īstenot darbavietā gan esot vadītāja lomā, gan sekotāja (izpildītāja) lomā;

 

Prasmes:

4. prezentēšanai auditorijā;

5. diskusijām, kas tiks attīstītas katrā lekcijā;

 

Kompetence:

6. klausītāji iegūs kompetenci izprast savu, kolēģu, vadītāju un darbinieku darbību darba vietā, pamatojoties uz alternatīviem informācijasavotiem - daiļliteratūras darbiem un fabulām.

Tagi: Tālākizglītība, Profesionālā pilnveide, Līderība, Džons Lubāns