Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēku attīstības centrs sagatavojis Starptautiskās bibliotēku asociāciju un institūciju federācijas izdevuma "IFLA ziņojums par attīstības tendencēm” 2018. gada atjaunotās versijas tulkojumu latviešu valodā.

IFLA Ziņojumi par attīstības tendencēm ir dialoga rezultāts, kurš risinās starp bibliotēku nozares un vairāku citu jomu ekspertiem. Ziņojumi ļauj ne vien identificēt jaunās attīstības tendences, bet arī aplūkot to mijiedarbi un izzināt to radīto ietekmi uz bibliotēkām. Dažādu nozaru ekspertu atziņas un zināšanas sniedz vielu pārdomām par to, ko bibliotēkas var darīt, lai saglabātu un stiprinātu bibliotēku lomu un ietekmi mūsdienu pasaulē.

 

Sākotnējais IFLA “Ziņojums par attīstības tendencēm” publicēts 2013. gadā. Tajā iekļauti bibliotēku un informācijas ekspertu atzinumi par sociālās, ekonomiskās un tehnoloģiju jomas attīstības tendenču ietekmi uz bibliotēkām. Ziņojumā iezīmētas 5 galvenās tendences, kas raksturo jauno, digitālo paradigmu un aptver tādas tēmas kā piekļuve informācijai, izglītība, privātums, pilsoniskā līdzdalība un tehnoloģiju attīstība. 

 

2016. gadā publicētais atjauninātais ziņojums analizēja un sniedza pārskatu par intensīvu 3 gadu debašu un diskusiju rezultātiem.

 

2017. gada ziņojumā sniegts padziļināts ieskats un piemēri par bibliotēku lomu digitālajā informācijas vidē. Bibliotēkām ir būtiska loma, lai ikvienam nodrošinātu piekļuvi informācijai. Mainīgajā mūsdienu pasaulē šis darbs ir sevišķi nozīmīgs, ļaujot lietotājiem būt informētiem un pārliecinātiem, lai uzlabotu dzīves kvalitāti sev un vietējām kopienām.

 

2018. gada atjauninātais IFLA ziņojums balstīts uz četru dalībnieku prezentācijām un priekšlasījumiem IFLA Prezidenta sanāksmē, kura notika 2018. gada martā  Barselonā. Sanāksmē galvenā uzmanība tika veltīta idejai par spēcīgu un vienotu bibliotēku telpu, kas nodrošinātu kopīgu atbildi uz aizvien pieaugošās globalizācijas izaicinājumiem.

 
Atjauninātā ziņojumā aktualizēti sekojoši jautājumi un galvenās atziņas:

 

 • Scenāriju plānošana un bibliotēkas. Sadaļas autors norāda, ka scenāriju plānošana ir efektīvs pieņēmumu pārbaudīšanas instruments, kas ļauj izzināt tendenču mijsaistību un izstrādāt tādu stratēģiju, kas institūcijas un nozares labāk sagatavo nākotnē gaidāmajam. Šādas pieejas izmantošana bibliotēkām varētu nākt par labu.

 

 • Bibliotēkām uzbrūk: aizsardzības metode. Pāreja uz digitālajām tehnoloģijām ļauj apšaubīt bibliotēku pamatprincipus un darbību, bet tajā pašā laikā bibliotēkas var pielāgoties un reaģēt, daloties ar prasmēm, rīkiem un idejām, kas dod iespējas to  lietotājiem. Sadaļas autors akcentē, ka bibliotēkām skaļi jāsludina par savu pastāvēšanuun plaši jāatver durvis, lai uzņemtu pēc iespējas vairāk cilvēku, jo bibliotēku pastāvēšana pati par sevi pārliecinoši pierāda, ka zināšanas un patiesība pastāv, tām ir nozīme un tās tiek novērtētas. Ikreiz, kad kāds apmeklē bibliotēku, tiek apstiprināta tās kā uzticama informācijas avota vērtība. Ikreiz, kad kāds lieto bibliotēkas resursus, tiek apliecināts, ka zināšanas un patiesību ir vērts meklēt tieši bibliotēkā.

 

 • Bibliotēkām ir nozīme digitālās izpratnes veidošanā. Daudzas bibliotēkas jau piedāvā digitālo pamatiemaņu kursus, bet, lai paplašinātu savu lomu, nākotnē bibliotekāri varētu palīdzēt cilvēkiem iegūt labāku digitālo izpratni. Sadaļas autors norāda, ka digitālā izpratne ir spēja gan lietot tehnoloģijas, gan saprast to patieso ietekmi uz mūsu dzīvi. Cilvēki ar digitālām prasmēm prot lietot “facebook”; cilvēki ar digitālo izpratni zina, kā “facebook” uzkrāj viņu datus.

 

• Bibliotēkas un kopienu tīklojumi: abpusēji izdevīgu iespēju apkopojums. Atbilstošas tīklojumu infrastruktūras pastāvēšanai ir būtiska nozīme visu informācijas sabiedrības aspektu potenciāla realizācijā. Bibliotēkas var spēlēt unikālu lomu kopienas tīklojumu izveidē un attīstībā.


Lai gan "IFLA ziņojums par attīstības tendencēm" nosaka jauno digitālo paradigmu raksturojošās esošās un varbūtējās nākotnes tendences, tas nemēģina prognozēt bibliotēku nākotni, tikai identificēt spēkus, kas var to ietekmēt.


Ziņojums nav sagatavots kā statisks materiāls, bet iecerēts kā dinamisks un augošs tiešsaistes resursu kopums, ko bibliotēku un informācijas speciālisti var paši pilnveidot vietnē: https://trends.ifla.org

  

 
Informāciju sagatavoja:

Evija Vjatere

Bibliotēku attīstības centrs

Latvijas Nacionālā bibliotēka

Tālr.: 67716053

E-pasts: evija.vjatere@lnb.lv

Tagi: IFLA, IFLA ziņojums par attīstības tendencēm