Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūra (EACEA) 2017.gada 9.oktobrī rīkoja klastera sanāksmi „Social Inclusion: Inspiring Trends in European Funded Projects” („Sociālā iekļaušanās: iedvesmojošas tendences Eiropas finansētajos projektos”).

Sanāksmē piedalījās dalībnieki no skolām, sporta organizācijām, NVO, sociālajiem dienestiem, valsts iestādēm, kā arī no radošajām un kultūras nozarēm, kuri pārstāvēja aptuveni 130 sociālās iekļaušanās projektus. Tas bija pirmais šāda veida pasākums, kurā tika iekļauti projekti no dažādām EACEA administrētām programmām: „Erasmus +”, „Radošā Eiropa” un „Eiropa pilsoņiem”. Sanāksmes mērķis bija dalīties un apkopot organizāciju projektu pieredzi, kā arī identificēt labo praksi, kas varētu tikt iekļauta Eiropas Komisijas politikā.

Pasākuma laikā tika akcentētas galvenās idejas, koncentrējoties uz četrām jomām:
• Starpkultūru dialogs un savstarpējā sapratne;

• balsstiesības un aktīva līdzdalība sabiedrībā;

• pedagogi, darbinieki, profesionāļi, treneri, brīvprātīgie;

• solidaritāte krīzes laikā - jauni sociālās iekļaušanās modeļi.

Balstoties uz iepriekš minētajām jomām, notika darbs grupās, kuru laikā radās šādi secinājumi:
• nepieciešams projektos vairāk iesaistīt nespējīgās un maznodrošinātās personas;

• nepieciešams izplatīt projekta rezultātus valsts iestādēm un citām ieinteresētajām pusēm;

• jāveicina sinerģija starp ES atbalstītajiem projektiem;

• jāveicina sociālās iekļaušanās projektu popularizēšana plašākā mērogā.

Detalizētāka informācija ŠEIT