Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Informācijas un bibliotēku studiju nodaļa ir izstrādājusi vairākas neformālās izglītības programmas, ko vēlas piedāvāt potenciālajiem interesentiem.

Programmas "Digitālās prasmes darba vajadzībām" un "Saziņa 21. gadsimtā – digitāli kompetents pilsonis" ir atbalstītas Eiropas Savienības struktūrfondu pieaugušo izglītības projekta 4. kārtā, ko koordinē Valsts Izglītības Attīstības aģentūra (VIAA). Vēlamies īpaši norādīt, ka reģistrēšanās ES fonu atbalstītajās programmās ir vēl tikai līdz 28.jūnijam. Reģistrēšanās ir elektroniska un pieejama vietnē http://www.macibaspieaugusajiem.lv.

 

ES fondu atbalstītajām programmām dalībnieka līdzmaksājums ir tikai 10% no norādītās summas un atkarībā no pieteikumu skaita mācības iespējamas arī reģionos (LU filiālēs). 

 

Neformālās izglītības programmas

 

Programmas

nosaukums

Apjoms

(akadēmiskās stundas)

Tālmācībā

(akadēmiskās stundas)

Mērķis

Maksa

EUR

Dizaina domāšana bibliotēkā 16 4 Veicināt izpratni par dizaina domāšanu bibliotēkās un sekmēt praktisku iemaņu apguvi dizaina domāšanā, lai to varētu pielietot bibliotēkas pakalpojumu pilnveidošanā vai jaunu pakalpojumu un produktu izstrādāšanā. 50
Daiļliteratūras krājums bibliotēkās: teorija un prakse 32 - Padziļināt zināšanas par daiļliteratūras krājumu publiskajās bibliotēkās – daiļliteratūras veidiem, žanriem, stiliem un tematiku, krājuma komplektēšanas principiem un komplektējamo avotu izvēli un novērtēšanu, uz daiļliteratūras krājumu balstītiem informācijas pakalpojumiem. 80
Inovāciju attīstīšana bibliotēkā 32 6 Veicināt izpratni par inovāciju nozīmi un inovatīvas vides attīstīšanu bibliotēkās un citās informācijas institūcijās, sekmēt teorētisku zināšanu un praktisku iemaņu apguvi dizaina domāšanā. 80
Pētniecības datu pārvaldība 32 6 Veicināt izpratni par pētniecības datiem un ar to pārvaldību saistītajiem procesiem. 80
Praktiskā pētniecība bibliotēkās 32 16 Sniegt zināšanas par aktuālākajiem pētījumu virzieniem bibliotēkzinātnē un informācijas zinātnē, biežāk pielietotajām datu ieguves un analīzes metodēm. 80
Izglītības iestādes bibliotekārs 64 32 Programmas mērķis ir sniegt zināšanas par bibliotekārā darba procesiem izglītības iestāžu bibliotēkās – normatīvo regulējumu, krājuma pārvaldību, informācijas organizēšanu, informācijas pakalpojumiem. Programma orientēta uz mūsdienīgiem informācijas pakalpojumiem un informācijas tehnoloģiju izmantošanu izglītības iestāžu bibliotēku darba procesu nodrošināšanā. 170
Inovācijas izglītības iestāžu bibliotēkās 48 14 Sniegt zināšanas par skolas bibliotekāra darbam aktuāliem jautājumiem – bibliotēku darba konceptuālo un normatīvo ietvaru, par mūsdienīgas izglītības iestādes bibliotēkas iekārtojuma teorētiskajiem principiem un to praktisko pielietojumu, kā arī par skolas bibliotēku atbalstu skolēnu informācijpratības attīstīšanā, lai varētu īstenot kompetencēs balstītu izglītību. 150
Digitālās prasmes darba vajadzībām* 48 18 Programmas uzdevumi ir attīstīt prasmes: izgūt, kritiski izvērtēt, strukturēt un ētiski izmantot dažādus informācijas avotus; ievērot datu un ierīču aizsardzību; izmantot digitālās tehnoloģijas komunikācijai, ievērojot tīkla etiķeti; plānot un veidot jaunu digitālo saturu, ievērojot autortiesības. 216**

Saziņa

21. gadsimtā – digitāli kompetents pilsonis*

80 - Uzdevumi: Sniegt zināšanas un attīstīt prasmes, kā strādāt ar dažādiem informācijas avotiem (atrast, kritiski izvērtēt, radīt savu saturu); Sniegt zināšanas un attīstīt prasmes, kā izmantot drošības līdzekļus datu aizsardzībai; Sniegt zināšanas un attīstīt prasmes, kā veidot savu un uzņēmuma digitālo identitāti; Sniegt zināšanas un attīstīt prasmes, kā sadarboties tiešsaistē, veidot digitālās kopienas. 360**

 

* Programmas atbalstītas ES fondu pieaugušo izglītības projekta 4.kārtā, pieteikšanās vietnē http://www.macibaspieaugusajiem.lv/ līdz 28.06.2019, iespējamas arī mācības reģionos

** ES fondu atbalstītajiem kursiem līdzmaksājums 10%

 

Vairāk informācijas par programmu saturu šeit  

 

 

Papildinformācijai:

Sandra Cīrule

Tālākizglītības koordinatore 

Tālr.: 29195579

E-pasts: sandra.cirule@lu.lv

Tagi: Profesionālā pilnveide, Neformālā izglītība