Apgāds "Kontinents" sadarbībā ar Latvijas Rakstnieku savienības laikrakstu "Konteksts" organizē romānu konkursu ar mērķi veicināt kvalitatīvas latviešu populārās literatūras attīstību.

Plānots publicēt romānu sēriju, kurā tiktu izdoti augstvērtīgi un aizraujoši romāni, kas uzrunātu plašu lasītāju loku.

 
Konkursa honorāru fonds ir 15 000 EUR. Žūrija patur tiesības nomināciju skaitu un autorhonorāru apjomu noteikt pēc iesniegto darbu kvalitātes. Konkursā jāiesniedz manuskripts, kas iepriekš nav publicēts (var būt publicēts atsevišķs fragments); darbam jābūt mākslinieciski augstvērtīgam, ar aizraujošu sižetu un idejas risinājumu, kā arī jāatbilst populārās literatūras žanram. Romāna darbībai jānotiek Latvijā vai jābūt cieši saistītai ar to (brīvi izvēloties notikumu vēsturisko laiku). Darba apjomam jābūt ne mazākam par 450 000 zīmēm.


Manuskriptam jābūt pabeigtam, tas jāiesniedz anonīmi, ar nosaukumu. Manuskriptam jāpievieno atsevišķa aploksne ar romāna nosaukumu, autora vārdu, uzvārdu un kontaktinformāciju. Manuskripts jāiesniedz gan datordrukā, gan elektroniski (CD, USB zibatmiņā), tajā jāievēro šādi parametri: šrifts Times New Roman, burtu lielums 12, rindu intervāls 1,5.


Darbus vērtē apgāda “Kontinents” un laikraksta “Konteksts” izveidota žūrija.


Darbi jāiesniedz apgādā “Kontinents”, Rīgā, Elijas ielā 17, 2. stāvā, darbadienās no 9.00 līdz 1.00 vai sūtot pa pastu ar norādi “Romānu konkursam 2019” uz adresi: Apgāds “Kontinents”, Elijas iela 17, Rīga, LV-1050.

 

Pirmajai konkursa kārtai manuskripti jāiesniedz līdz 2019. gada 1. jūnijam. Šos manuskriptus žūrija izvērtēs līdz 2019. gada 1. septembrim. Otrajai konkursa kārtai manuskripti jāiesniedz līdz 2019. gada 1. septembrim; tie tiks izvērtēti līdz 2019. gada 1. decembrim. Konkursa uzvarētāji tiek paziņoti līdz 2019. gada 15. decembrim.


Konkursa uzvarētāji katrā nominācijā pēc izdevniecības līguma noslēgšanas saņem honorāru. Uzvarētāju romāni tiek publicēti apgāda “Kontinents” romānu sērijā.

Tagi: Konkursi