Tiesu namu aģentūra topošajiem un jau praktizējušiem juristiem, kā arī citiem interesentiem piedāvā iepazīties ar Latvijas Universitātes profesores, Dr.iur. Sanitas Osipovas monogrāfiju "Ievads tiesību socioloģijā". Tā ir pirmā Latvijā sarakstītā grāmata šajā jurisprudences nozarē.


Grāmata veltīta tiesību socioloģijai – juridiskajai disciplīnai, kuras izpētes objekts ir sabiedrības dzīves tiesiskā kārtība. Tiesību socioloģija ir starpdisciplināra juridiska zinātne par tiesību nozīmi un ietekmi sabiedrisko attiecību regulēšanā, kura veidojusies, apkopojot socioloģijas un citu tiesību nozaru iegūto pieredzi un praksi. Tiesību socioloģija ir zinātne par tiesību sociālo realitāti.


Kā savos grāmatas ievadvārdos norāda Dr.sc.soc., profesore Brigita Zepa, "[a]pstākļos, kad Latvijā tiesību socioloģijas nozare vēl tikai veidojas (vai atdzimst), kad universitātēs vēl nav ietverta šāda specializācija, vien ir izstrādāti pirmie lekciju kursi, ir liels izaicinājums rakstīt grāmatu, kas līdztekus savai zinātņu nozarei prasa pārzināt vēl otru zinātnes nozari."


Savukārt Dr.iur., profesors Andrejs Vilks uzsver: "Profesores S.Osipovas monogrāfija tiesību socioloģijā vislielākā mērā kompensē to, kā Latvijas juridiskajai zinātnei, praktizējošiem un vēl topošiem juristiem jau pietiekami ilgu laiku trūka, – plaša pētījuma ar dziļu vēsturisku un salīdzinošu analīzi par reālajām tiesībām, kas lielākā vai mazākā mērā tiek īstenotas sabiedrībā."


Sanita Osipova ir tiesību socioloģijas virziena veidotāja Latvijā. Savā pētījuma viņa ir dziļi izpētījusi un atspoguļojusi tiesību socioloģijas kā zinātnes izveidošanos un attīstību, lielu uzvaru liekot uz klasiskās socioloģijas skolām un to ietekmi uz tiesību socioloģiju. Grāmata dod ieskatu abos tiesību socioloģijas novirzienos – gan ģenētiskajā, gan operatīvajā tiesību socioloģijā, kā arī tiesību socioloģijas pamatlicēju ieguldījumu šīs zinātnes attīstībā.


Pētījumā izvērsti analizēti Monteskjē, O.Konta, E,Ērliha, E.Dirkhema, M.Vēbera, T.Geigera, N.Lūmana u.c. zinātnieku pētījumi un viņu loma tiesību socioloģijas kā zinātnes attīstībā. Atšķirībā no citām tiesību zinātnēm tiesību socioloģija nepēta tiesības kā spēkā esošu normu struktūru, bet gan reālas tiesības – tās tiesības, kas tiek piemērotas dzīvē. Līdz ar jautājumiem par tiesību sociālo būtību, sociālo nosacītību, tiesību sociālām funkcijām, tiesību realitātes neatbilstību pozitīvajām tiesībām, grāmatā aplūkoti tādi jēdzieni kā "morāle", "sociālās struktūras", "sociālie statusi un lomas", "konflikti", "tiesiskā apziņa", "juridiskā kultūra", "rase", "šķiras", "klase", "deviācija" u.c.


Grāmata ir ne tikai interesanta un saistoši lasāma, bet tā ir arī noderīgs pētnieciskais darbs tiesību speciālistiem, praktizējošiem juristiem, kā arī visiem sociālās zinātnes studējošiem, bet it īpaši jaunajiem juristiem. Tā ir uzskatāma kā sākums tiesību socioloģijas zinātnes atdzimšanai Latvijā.

Tagi: Tiesību socioloģija