2015.gadā bibliotēkā var ielūkoties caur virtuālajām saitēm:

https://photosynth.net/preview/view/386b0781-7445-42a3-87bc-acf21b09a938 

 

https://photosynth.net/preview/view/d0310f7f-8e60-4da6-aad9-e094b8e28ed3

 

https://photosynth.net/preview/view/86146227-bb3f-4af7-9860-3952ccf5f471

 

sīkāku un detalizētāku informāciju var skatīt arī šeit: http://www.kulturaskarte.lv/lv/?meklesana-nosaukums=liepnas+pagasta+bibliot%C4%93ka

Bibliotēkā var ielūkoties caur virtuālo saiti: http://photosynth.net/view.aspx?cid=d1c09de2-938b-4a7b-bf6b-c6beba1f66f3.

Tāda bibliotēka izskatās vēl 2013.gadā, bet gada nogalē notiks pārkārtošanās, tiks salikti jaunie plaukti un varēsim atkal ielūkoties jaunās bildēs!

Krājums

Pakalpojumi:


Grāmatu, periodisko izdevumu (žurnālu un laikrakstu), novadpētniecības materiālu un citu izdevumu krājums bērniem un pieaugušajiem, no kura izvēlēties sev vajadzīgo lasīšanai mājās vai bibliotēkā uz vietas.

Abonētās datu bāzes

Bezmaksas piekļuve autorizētajām datu bāzēm internetā - Letonika, Lursoft Laikrakstu bibliotēka.

Datori un internets

 

Datoru ar interneta pieslēgumu bezmaksas izmantošana bibliotēkā; bezvadu interneta izmantošana bibliotēkas telpās un ārpus tām.

Konsultācijas

 

Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām; konsultācijas iedzīvotājiem datora un interneta lietošanas pamatprasmēs. Pieteikties pa tālr.64329307, vai e-pastu: bibl.liepna@aluksne.lv

Filmas

 

Skatieties latviešu filmas portālā www.filmas.lv.

Izstādes

 

Bibliotēkā regulāri ir skatāmas tematiskās literatūras izstādes.

Elektroniskais katalogs

 

Elektroniskais katalogs nodrošina informācijas meklēšanu Alūksnes un Apes novadu bibliotēku elektroniskajos katalogos un novadpētniecības datu bāzē.

Elektroniskā dokumentu piegāde

 

Pēc lietotāju pieprasījuma piedāvājam atsevišķu rakstu kopiju (no bibliotēkas krājuma) piegādi, izmantojot e-pastu. Rakstīt uz e-pastu: bibl.liepna@aluksne.lv

Uzziņas

Tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde. Zvani/ raksti un jautā pa tālr.64329307, e-pastu: bibl.liepna@aluksne.lv

Starpbibliotēku abonements

Iespieddarbus, kuri nav Liepnas pagasta bibliotēkas krājumā, var pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA)

Galda un prāta spēles

Brīvajam laikam un atpūtai

Kopēšana, izdruka

Kopēšanas darbi un datorizdrukas. Maksas pakalpojums. (Cenrādis bibliotēkā).

Skenēšana

Skenēšana, kas ļauj informāciju saglabājot digitālā formātā. Maksas pakalpojums. (Cenrādis bibliotēkā vai informāciju par pakalpojumiem skatīt šeit.: http://www.kulturaskarte.lv/lv/biblioteka/liepnas-pagasta-biblioteka ).

No bibliotēkas vēstures:

 

    Liepnas ciema bibliotēka dibināta 1946.gadā, ar Viļakas apriņķa IK lēmumu un nosaukta ,,Liepnas pagasta bibliotēka.” Strādājusi par bibliotēkas vadītāju Rižija Marta, kas arī bijusi bibliotēkas organizētāja, sava darba entuziaste, aktīva sabiedriskā darbiniece. Viņa arī savākusi pirmo fonda sastāvu gan no skolu bibliotēkām, gan no personīgajām bibliotēkām. Pirmie grāmatu sūtījumi bijuši no Viļakas kultūrizglītības nodaļas, tajos bijušas galvenokārt J. Staļina raksti un dažādas sabiedriski politiskas brošūras, kā arī krievu rakstnieku darbu tulkojumi. Pirmā fonda apmērs bijis ap 200 grāmatām. Grāmatas saņemt aktīvā bibliotekāre braukusi uz Viļaku, vēlāk, kad nodibinājās rajons– uz Balviem, rajona centru. Pēc pāris gadiem b-kas fonds jau sasniedzis 4000 vienību, tajā bijušas dažādu zinātņu nozaru grāmatas un ļoti daudz brošūru. Visvairāk sabiedriski politiskās literatūras.

   Bibliotēka atradās šajās telpās, klubā, kuru uzcēla 1946. gadā, pārvedot vecu māju no Franciskopoles un uz bijušās skolas pamatiem izveidoja klubu. Klubā bija iespējams noorganizēt pašdarbības vakarus un noskatīties dažas no Viļakas atvestās filmas. Kinokameru darbināja ar iekšdedzes dzinēju, jo elektrības vēl nebija. Vietējo elektrostaciju izveidoja 1953.gadā. Lasītāju skaits 50-os gados sasniedza 350-400, pateicoties b-kāres Rižijas aktivitātei. Galvenokārt lasītāji ir bijuši kolhozu speciālisti un zootehniķi, agronomi, fermu pārzines, arī ciema padomju darbinieki, pasta, mežniecības un citu iestāžu darbinieki. No tiem veidojās spēcīgs bibliotēkas aktīvs, kas palīdzējis bibliotekārei darbā, nesuši grāmatas uz lauku brigādēm, fermām. Bibliotēkas vadītāja veikusi lielu darbu grāmatu propogandēšanā. Telpas vienmēr bijušas skaisti noformētas, uzskatāmā aģitācija ļoti aktuāla. Pie bibliotēkas darbojusies aģitbrigāde, kas gatavojusi savas programmas un uzstājusies dažādās sapulcēs, arī izbraukuši tieši uz lauka pie lauku darba darītājiem. M.Rižija piedalījusies visā sabiedriskajā un kultūras dzīvē, padomju tradīciju veidošanā. Lasījusi apskatus, likusi izstādes, gatavojusi mutvārdu žurnālus lasītāju konferencēs. Daudz strādājusi ar jauniešiem. Tai laikā lauku ļaudis bijuši nesalīdzināmi aktīvāki, zinātkārāki, izdarīgāki.

    Darbojies dramatiskais kolektīvs, jauktais koris, rokdarbu pulciņš. Lasītāju audzināšanas un lasīšanas kultūras veidošanā liels nopelns Rižijai Martai.

    Plaukti tika nomainīti 1976.gadā, līdzšinējo koka plauktu vietā metāla un koka konstrukcijas. Tai pašā laikā tika iegādāts katalogu skapis, lustras, 1978\79.gadā diaprojektors, plašu atskaņotājs, putekļu sūcējs, 1984.gadā radiola. Tā arī bija visa materiāli tehniskā bāze.

    Marta Rižija Liepnas bibliotēkā nostrādājusi 17 gadus. 1961.gadā bibliotēka pēc Liepnas sovhoza izveidošanās kļuvusi par p.\s. Liepna arodbiedrību bibliotēku. 1973.gadā –atkal par ciema bibliotēku. 1958.gadā p.\s. Liepna ,,Draudzībā’’ uzcelts klubs, un 1960.gadā tur nodibināta ciema otrā bibliotēka, kurā 3 gadus strādāja Babre Valija un no 1964.-1977.gadam –Līdzekste Emīlija, bet 1977.-1985.gadam Zadumova Tamāra. 1985.gadā šo bibliotēku likvidēja, jo māja atrodas avārijas stāvoklī un citu telpu bibliotēkai nebija. 1963.\64.gadā Liepnas 1.bibliotēkā strādāja A.Zitāne, 1964.\68.gadā Rutka Daina, 1969.\72.gadā Vita Pelēce . Šo 10 gadu laikā, kamēr mainījās darbinieki, bibliotēkas darbs krietni apsīka. Darbinieces vairs nebij tik aktīvas, pasākumi netika rīkoti.  Kad 1973.gada 1.augustā bibliotēku pārņēma M.Kravale, tad lasītāju skaits bija 210, b-kā nebija neviena sakārtota kataloga, nevienas kartotēkas, jo V.Pelēce bija dekrēta atvaļinājumā un vēlāk strādāja tikai uz pusslodzi.

 

    Tika sakārtoti katalogi līdz 1975.gadam. Tad notika bibliotēkas centralizācija. 50-tajos gados lasīja jaunieši, lauksaimniecības speciālisti, komjaunieši, pionieri. Aktīvu veidoja vidējā posma speciālisti: zootehniķe Dzepuka M., Volka V.,kantora darbinieces D.Brice, I.Kalniņa, skolotāja Brice A., Lejniece Ž. Sešdesmitajos gados aktīvāki bija jaunieši, sevišķi 1975.\80.gadā, kad par kluba vadītāju strādāja Ilga Karro. Tika rīkoti daudz masu pasākumu, kuri piesaistīja jauniešus.

    Divas reizes bibliotēka ir ieguvusi pirmo vietu rajona sociālistiskajā sacensībā. Bibliotēka ir apbalvota ar rajona ciema IK, p.\s. Liepna un Liepnas v.-sk. Goda rakstu par darbaļaužu komunistisko audzināšanu. Piecpadsmit gadu laikā klubā nomainījušās daudzas kluba vadītājas, tāpēc M.Kravalei nācies veikt arī kluba vadītājas pienākumus. Marta vadījusi atpūtas vakarus dažādu profesiju pārstāvjiem gan ar atrakcijām, spēlēm gan sacensībām. Pati rakstījusi scenārijus saviem pasākumiem.

    1981.gadā Liepnas bibliotēkai piešķīra ,,Teicama darba bibliotēkas’’nosaukumu. Marta saņēmusi daudz godarakstu un balvu. Noticis daudz masu pasākumu; dzejas vakari, literārās tiesas, konkursi, disputi, mutvārdu žurnāli, kuros aktīvi piedalījās ne tikai jaunieši, bet arī vecāka gadu gājuma cilvēki. Liepnas bibliotēka ieguva arī otro vietu valsts mēroga pasākumā ,,Literārā tiesa’’. Trīs reizes Martas ģimenes foto bijis goda plāksnē Liepnā un Alūksnē.

    No 1988.gada Liepnas ciema bibliotēku vada Inese Bukate. Beigusi Rīgas kultūras un izglītības darbinieku tehnikumu. Darbā ar padomu un praktiski daudz palīdzējusi ilggadējā bibliotēkas vadītāja Marta Kravale. Bibliotēkas fonds bija un arī tika uzturēts labā kārtībā. 1992.gadā bibliotēku no centralizētās bibliotēku sistēmas pārņēma pagasts. Līdz 1997.gadam grāmatu iepirkšanai tika piešķirts maz naudas līdzekļu. 1997.gadā jau tika piešķirti 700 latu grāmatu iegādei un, tad varēja nokomplektēt trūkstošo literatūru atsevišķās zinātņu nozarēs.

    Ar bibliotēkas darbību var iepazīties pielikumā izlasot ,,Liepnas Avīzes ‘’ 1998.gada Nr.3. rakstu ,,Ieskats pagasta bibliotēkas dzīvē’’ un 2004.gada Nr.1. rakstu ,,Ieskats Liepnas pagasta bibliotēkas darbībā’’.

    No 2003.gada oktobra bibliotēka ir jaunās telpās vidusskolā. 2005.gadā ar VVBIS projektu bibliotēkai piegādāti 3 datori, t.sk.1 darbiniekam. 2008.gadā ar TTD projektu paplašinātas telpas un ierīkotas papildus 8 datorvietas. 2008.gadā arī piegādāti projekta veidā 5 datori un multifunkcionālā iekārta.

    2012.gadā tiek labiekārtotas un padarītas mājīgākas telpas- nopirkti: vadītājai galds, dators, dīvāns, apaļais izvelkamais galds un 2 sistēmbloki nolietoto vietā.

   2013.gadā, gatavojoties akreditācijai, tiek iepirkti un nomainīti ar jauniem gandrīz puse grāmatu plauktu.


Adrese

Liepnas vidusskola, Liepna, Liepnas pag., Alūksnes nov., LV-4354

Kontaktinformācija

Tālr.: 23372661 (Bibliotēkā)
E-pasts: bibl.liepna@aluksne.lv

Kultūras karte

Darbalaiks

  • P:8:00-16:00
  • O:8:00-16:00
  • T:8:00-16:00
  • C:8:00-16:00
  • P:8:00-16:00
  • S:-
  • Sv:-
kultūras karte Latvijas filmu bibliotēkas SĀC AR LATVIJU BIBLIOTĒKĀ Jaunā LNB Digitālā kolekcija www.periodika.lv