Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) ir nosūtījusi uzaicinājumu Latvijas Nacionālajai bibliotēkai (LNB) sagatavot un iesniegt projektu Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējuma izmantošanai, kas paredzēts kultūras mantojuma digitalizēšanai. Kopumā programmā no ERAF plānoti 11,9 miljoni eiro.

Programmas mērķis ir kultūras satura digitalizācija, tādējādi nodrošinot tam publisku pieejamību. Projekts jāiesniedz CFLA līdz 2018.gada 28.decembrim.

Atbildīgās iestādes funkcijas šīs programmas ietvaros pilda Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM), kura organizē valsts informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvaldību.

 

VARAM, pārraugot ar Eiropas Savienības (ES) fondu atbalstu īstenojamās informācijas un komunikācijas tehnoloģiju programmas, sākotnēji veido sarakstu ar atbalstāmajiem projektiem un iekļauj tos informācijas un komunikācijas tehnoloģiju mērķarhitektūrā.

 

Arī LNB projekts ir apstiprināts ar Ministru kabineta rīkojumu, kurš paredz šo projektu iekļaut mērķarhitektūrā un kurā projekta izmaksas noteiktas 8 miljonu eiro apmērā.

 

Lai nodrošinātu plašāku Latvijas kultūras mantojuma pieejamību sabiedrībai digitālajā vidē un ilgtspējīgu tā saglabāšanu, LNB projekta gaitā īstenos kultūras mantojuma digitalizāciju, pilnveidos darbības procesus un attīstīs centralizētu atvērtu informācijas sistēmu platformu, pilnveidos esošas saskarnes un veidos jaunas.

 

Projekta īstenošanā kā sadarbības partnerus LNB var piesaistīt Kultūras informācijas sistēmu centru, Latvijas Nacionālo arhīvu un Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju.

 

Kopējais šajā ES fondu programmā plānotais finansējums ir 14 000 000 eiro, tai skaitā ERAF finansējums - 11 900 000 eiro un valsts budžeta finansējums - 2 100 000.

 

ERAF atbalsts projekta īstenošanai paredzēts plānošanas dokumenta - Darbības programmas - 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" 2.2.1.2. pasākuma "Kultūras mantojuma digitalizācija" ietvaros.

 

Informācija par visām CFLA izsludinātajām atlasēm pieejama CFLA mājaslapā: http://cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/izsludinatas-atlases.

Par CFLA: CFLA ir Finanšu ministrijas resora iestāde, kura uzrauga ES fondu un citu finansējuma avotu projektu ieviešanu.

 

ES fondu 2014.-2020. gada plānošanas periodā CFLA veic vienīgās sadarbības iestādes funkcijas. Tās ietver projektu iesniegumu atlases organizēšanu, līgumu slēgšanu, projektu ieviešanas uzraudzību, maksājumu veikšanu u.c. - fondu praktiskās ieviešanas nodrošināšanu, ko CFLA veic sadarbībā ar nozaru ministrijām jeb atbildīgajām iestādēm.

 

Projektu iesniegumu atlasi CFLA uzsāk brīdī, kad ir definēti nosacījumi ES fondu darbības programmā ietverto specifisko atbalsta mērķu ieviešanai, ko atbilstoši ES fondu vadības sistēmai izstrādā nozaru ministrijas. Nosacījumus apstiprina valdība un izdod Ministru kabineta noteikumu formā.

 

Ir noteikti divi projektu atlašu veidi - atklāta atlase, kuras ietvaros starp projektu iesniedzējiem notiek vienlīdzīga sacensība par projekta iesnieguma apstiprināšanu, un ierobežota atlase, ja iepriekš ir noteikts projektu iesniedzējs vai iesniedzēju loks. Ierobežotā projektu iesniegumu atlasē apstiprina un finansē visus projektu iesniegumus, kuri atbilst kritērijiem.

 

ES fondu vadībā CFLA par prioritāti ir izvirzījusi iespēju visu ar projekta īstenošanu saistītās dokumentācijas apriti organizēt elektroniski, tādējādi nodrošinot Eiropas Komisijas iniciatīvas E-kohēzija ieviešanu.

Klientu apkalpošanu un klātienes konsultācijas CFLA nodrošina Klientu apkalpošanas centrā Vecrīgā, Meistaru ielā 10, 1. stāvā (t.s. "Kaķu namā" pie Līvu laukuma), kā arī reģionos - CFLA reģionālajās nodaļās Cēsīs, Jelgavā, Kuldīgā un Rēzeknē.

Ziņu sagatavoja:

Daiga Reihmane, Centrālās finanšu un līgumu aģentūras sabiedrisko attiecību vadītāja

Tagi: Digitalizācija, Kultūras mantojums