Projekta “Pagastu dienas 2015” realizācija notika biedrībai “Kursīšu attīstības biedrība “KABata”” sadarbojoties ar Kursīšu bibliotēku-informācijas centru un kultūras darba organizatori. Projektam piesaistītais finansējums – 300.00 eur.

Projekta tika realizēts biedrības “KIT” projektu konkursā “Riteņa izgudrošana”.

Kā sadarbības partneri Jaunlutriņu pagastā tika piesaistīti Jaunlutriņu kultūras darba organizators Andris Mickēvičs un Jaunlutriņu amatierteātra režisore, Jaunlutriņu attīstības biedrības biedre Sandra Medne, Jaunlutriņu un Ošenieku bibliotēkas.

Projekta ietvaros sadarbībā ar partneriem Jaunlutriņos izstrādāts scenārijs un norises plāns projekta aktivitāšu realizācijai un notikušas vairākas izstādes un pasākumi.

No 6.10. līdz 31.10. Kursīšu bibliotēkā-informācijas centrā iekārtota un notika izstāde “No Jaunmuižas līdz Jaunlutriņiem” sadarbībā ar Jaunlutriņu bibliotēku un Jaunlutriņu attīstības biedrību. 6.10. notika izstādes atklāšanas pasākums, kurā padziļināti Sandra Mednes un Ilzes Lāces stāstījumā varēja uzzināt par Jaunlutriņu pagasta vēsturi un cilvēkiem.

10.10. notika Jaunlutriņu amatierteātra izrāde “Sibīriju jums, ne Līgo” (A.Niedzviedzis).

No 15.10. līdz 31.10. Kursīšu bibliotēkā iekārtota un notika Jaunlutriņu pagasta Ošenieku bibliotēkas rokdarbnieču pulciņa darbu izstāde. 15.10. notika Rokdarbu meistarklase, kuru vadīja Dace Kalniņa, Dace Mickēviča, Laima Briede, Austra Baltaiskalns un kuras laikā tika apgūtas divas jaunas rokdarbu tehnikas dakšiņtamborēšana un pērļu rokassprādžu aušana.

21.10. notika pieredzes brauciens “Jaunlutriņi atver durvis”, kurā piedalījās Kursīšu pagasta iestāžu darbinieki un pagasta iedzīvotāji. Brauciena laikā tika iepazīta Jaunlutriņu pagasta kultūrvide, vēsture un dabas jaukumi. Viesojāmies pagasta iestādēs (bibliotēkā, pārvaldē, skolā, jauniešu centrā) un iepazinām to telpas un darbību. Apmeklējām z/s “Mucenieki”, kur uzzinājām par ābolu audzēšanu.

30.10. pagasta Jaunajā zālē notika projekta noslēguma pasākums “Iepazīsti kaimiņus”, kurā uzstājās un koncertu sniedza Jaunlutriņu pagasta amatiermākslas koletīvi – amatierteātris, bērnu un jauniešu moderno deju pulciņš, senioru deju kolektīvs “Senlejas” un dziedošo skolotāju trio.

Projekta laikā notikušos pasākumus un izstādes apmeklējuši gandrīz 200 Kursīšu pagasta iedzīvotāji un viesi.

Projekta laikā izvirzītais mērķis ir realizēts, jo notikuši dažādi pasākumi un aktivitātes, izstādes, kas deva iespēju tuvāk iepazīt Jaunlutriņu pagastu, veicināja sadarbību un papildināja Kursīšu kultūrvidi.

Projekta laikā afišām izstrādāta vienota vizuālā identitāte, izmantojot Jaunlutriņu pagastā uzņemtās fotogrāfijas un ģerboni.

Informācija par projekta pasākumiem, fotogrāfijas no aktivitātēm bija pieejamas dažādos informācijas kanālos - Kursīšu lapā un bibliotēkas profilā - www.draugiem.lv un www.facebook.com, Kursīšu pagasta informatīvajā izdevumā ”Kursīšnieks”, informatīvajā izdevumā “Saldus Novada vēstis”,  www.biblioteka.lv, www.saldus.lv , www.kursisi.lv, laikraksta “Saldus Zeme” sadaļā “kas?kur?kad?”.

Projekta foto retrospekcija pieejama biedrības lapā www.draugiem.lv - http://www.draugiem.lv/biedriba.kabata/gallery/?aid=61388792

Paldies par sadarbību projektā Kursīšu kultūras darba organizatorei Laimai Tiļļai, Kursīšu pagasta pārvaldes vadītājam Viktoram Drukovskim, šoferim Jānim Griķim. Jaunlutriņu pagasta kultūras darba organizatoram Andrim Mickēvičam, Jaunlutriņu amatierteātra režisorei, Jaunlutriņu attīstības biedrības biedrei Sandrai Mednei, pašdarbības kolektīviem un to vadītājiem, Jaunlutriņu un Ošenieku bibliotēkām, Jaunlutriņu pagasta iestāžu un uzņēmumu vadītājiem par uzņemšanu.

Ziņu sagatavoja:

Biedrības “Kursīšu attīstības biedrība “KABata”” valdes priekšsēdētājs


Kursīšu bibliotēkas-informācijas centra vadītājs


Projekta vadītājs


Mārtiņš Lagzdons


 

Tagi: projekts, Pagastu dienas 2015